Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28 Ιουλίου 2021

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/04.06.2021 (ΦΕΚ 2366/05.06.2021 τεύχος Β’) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 24η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

247 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
248 2 Έγκριση του 2ου Αν. Πίνακα του έργου αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων ( Β ΦΑΣΗ)
33) 24-6-2021