Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

30 Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα  30 Ιουνίου 2023
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αριθ. πρωτ. 17775 οικ/2023
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   ΑΔΑ: 6Σ08ΩΨΑ-Δ22
Τμήμα Εσόδων  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης ως κάτωθι:

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την  ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 (ΦΕΚ  Α΄1432/10-03-2023), ορίζονται ως εξής:

Τοποθεσία Άσκηση δραστηριότητας Ιδιότητες Εμβαδόν χώρου παραχώρησης
Θέση (α) χώρου: «Παραλία Φράχτης», Κοινότητα Κορωνησίας  

Για τη λειτουργία καντίνας

 

 

Αιγιαλός

 

15 τμ

Θέση (β) χώρου: «Παραλία Φράχτης», Κοινότητα Κορωνησίας  

Για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων

 

 

Αιγιαλός

 

200 τμ

 

α) Θέση «Παραλία Φράχτης» για τη λειτουργία καντίνας 15,00 τ.μ. και συντεταγμένες σύμφωνα με τον πίνακα

Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών Α, Β, Γ. Δ σε ΕΣΓΑ 87΄
α/α        Χ    Υ Αποστάσεις
Α 233689.33 4322319.54 ……………..
Β 233692.03 4322323.75 Α-Β: 5.00
Γ 233689.50 4322325.37 Β-Γ:  3.00
Δ 233686.80 4322321.16 Γ-Δ: 5.00
Α 233689.33 4322319.54 Δ-Α: 3.00
Εμβαδόν Χώρου Παραχώρησης (καντίνα) = 15,00 τ.μ.

 

β) Θέση «Παραλία Φράχτης» για την ανάπτυξη ομπρελών και ξ απλώστρων 200,00 τ.μ. και συντεταγμένες σύμφωνα με τον πίνακα

Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών 1, 2, 3, 4, 1 σε ΕΣΓΑ 87΄
α/α        Χ    Υ Αποστάσεις
1 233699.27 4322329.27 ……………..
2 233705.35 4322324.07 1-2: 8.00
3 233689.11 4322305.07 2-3: 25.00
4 233683.03 4322310.27 3-4: 8.00
1 233699.27 4322319.54 Δ-Α: 3.00
Εμβαδόν Χώρου Παραχώρησης = 200,00 τ.μ.

(για την ανάπτυξη ομπρελών και ξ απλώστρων)

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 (ΦΕΚ  Α΄1432/10-03-2023), δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με αντάλλαγμα και μέχρι το χρονικό όριο που ορίζεται στην ανωτέρω  της ΚΥΑ, με δικαίωμα παραχώρησης σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξης επιτηδεύματος και ναυταθλητικά σωματεία. Επίσης σύμφωνα με τη ΚΥΑ στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες), εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 4(β) του άρθρου 14 της αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (2161 Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το αριθ. Δ1γ/γ.π./37278 και 36879/25-06-2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.                Στον χώρο που παραχωρείτε για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, ωε «σετ» νοείτε ο συνδυασμός (1) ομπρέλα με τραπεζάκι και (2) ξαπλώστρες, καταλαμβάνοντας κατά ελάχιστον επιφάνεια 5,0 τ.μ. Το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετημένα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί (200 τ.μ). Ο ανωτέρω χώρος των 200 τ.μ. επαρκεί για την τοποθέτηση 20 «σετ», αφήνοντας ακάλυπτο χώρο (ελεύθερη λωρίδα), υποχρεωτικά πλάτους 5 μέτρων, εκατέρωθεν του ιστού,  ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία.                                                                                                                                            Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 57/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα ως κάτωθι:

Τοποθεσία Άσκηση δραστηριότητας Ιδιότητες Εμβαδόν χώρου παραχώρησης Ώρα

δημοπρασία

Θέση (α) χώρου: «Παραλία Φράχτης», Κοινότητα Κορωνησίας  

Για τη λειτουργία καντίνας

 

 

Αιγιαλός

 

15 τμ

 

10:00-10:30

Θέση (β) χώρου: «Παραλία Φράχτης», Κοινότητα Κορωνησίας  

Για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων

 

 

Αιγιαλός

 

200 τμ

 

10:30-11:00

 

Το Κατώτατο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται ως κάτωθι:

Τοποθεσία Άσκηση δραστηριότητας Ιδιότητες Εμβαδόν χώρου παραχώρησης Τιμή εκκίνησης
Θέση (α) χώρου: «Παραλία Φράχτης», Κοινότητα Κορωνησίας  

Για τη λειτουργία καντίνας

 

 

Αιγιαλός

 

15 τμ

13,33€/ τ.μ.

(200,00€ δια (:) 15 τ.μ. = 13,33€/τ.μ.) για τις (3) μισθωτικές περιόδους

 

 

 

 

 

Θέση (β) χώρου: «Παραλία Φράχτης», Κοινότητα Κορωνησίας

 

 

 

 

 

 

Για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιγιαλός

 

 

 

 

 

 

 

200 τμ

α) 1,5€/ τ.μ. (300,00€ δια (:) 200τμ =1,5€/τ.μ) για 1η μισθωτική περίοδο

β) 2,0€/ τ.μ. (400,00€ δια (:) 200τμ =2,0€/τ.μ) για 2η μισθωτική περίοδο

γ) 2,5€ /τ.μ. (500,00€ δια (:) 200τμ =2,5€/τ.μ) για 3η μισθωτική περίοδο

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων και των τριών μισθωτικών περιόδων επί των οριζόμενων στη διακήρυξη ελάχιστων ορίων πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου προκειμένου για χρόνο μικρότερο του έτους για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης, ήτοι:

 

α)   εγγυητική επιστολή ποσού 60,00€ για το χώρο λειτουργίας καντίνας   &

β) εγγυητική επιστολή ποσού 120,00€ για το χώρο ανάπτυξης ομπρελών, ξαπλώστρων

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και σε όλα τα  ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αρταίων,  όπου θα αναρτηθεί και η αριθ. 17774/ΟΙΚ./30-06-2023 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ