Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15 Ιουνίου 2021

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 7η Ιουνίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2020
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου 2021
ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2021
Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού
Δήμου Αρταίων (αριθμ. 16/2021 ΑΔΣ)
ΘΕΜΑ 4ο: Πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια του Προγράμματος μακροχρόνιων
ανέργων 55 έως 67 ετών του Ο.Α.Ε.Δ. (Διοργάνωση και συντονισμό
αθλητικών δραστηριοτήτων)
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής του έργου «Επισκευές και
παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου»
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής παραλαβής προς χρήση που αφορά το
έργο με τίτλο «Υπόγεια δίκτυα Δημοτικού Φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
ΘΕΜΑ 7ο : Υποβολή αιτήματος για την παροχή «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου
Ηλεκτροφωτισμού»
ΘΕΜΑ 8ο : Εξειδίκευση του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο «Δαπάνες για επεκτάσεις
δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 677,26€
ΘΕΜΑ 9ο : Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για
παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που
προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 έργα πρόληψης νέων (β’ φάση)
ΘΕΜΑ 10ο : Διόρθωση της αριθμ. 170/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου Αρταίων (πλην
Τεχνικής Υπηρεσίας , για τον συνοπτικό διαγωνισμού για την προμήθεια
υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση πρακτικού Νο 5 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου Αρταίων (πλην
Τεχνικής Υπηρεσίας , για τον συνοπτικό διαγωνισμού για την προμήθεια
υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων
29) 7-6-2021