Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15 Ιουνίου 2021

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 28η Μαΐου 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μελέτης κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο
ύψος της οδού Βενιζέλου
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή πρότασης για την πράξη: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς
Α.Μ.Ε.Α. Δήμου Αρταίων» στην Πρόσκληση με κωδικό 102/2020 της ΕΥΔ
ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΘΕΜΑ 3ο:Επικαιροποίηση της υπ. αριθ. 107/2021 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής «Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα
Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Πράξης στα πλαίσια της
Πρόσκλησης ΑΤ14 «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο:
«Προμήθεια εξοπλισμού υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου
Αρταίων»
ΘΕΜΑ 4ο: Εξειδίκευση έργου στο σχέδιο δράσης για τη Βιώσιμη ενέργεια

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση μελέτης για την κατασκευή Φωτοβολταικού Σταθμού του Δήμου Αρταίων ισχύος 999,90 Kw για εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό ( VIRTUAL NET METERING)

28)2-6-2021