Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (232-242)

07 Ιουλίου 2020

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
232.Έγκριση υποβολής πρότασης για «Διαμόρφωση πλατείας Μάξιμου Γραικού στην πόλη της Άρτας και Πλατείας Κεραματών» στα πλαίσια πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου
233.Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης προμήθειας καυσίμων Δ. Αρταίων
234.Λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου
235.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 227/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής«Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
236.΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον τουρισμό και τον πολιτισμό » .
237.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
238.Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
239.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική και προσωρινή παραλαβή έργων.
240.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης σε οικισμούς Ρομά για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
241.Έγκριση ορισμού της εταιρείας με την επωνυμία “Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία”
242.Έγκριση περί κατάθεσης αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (232-242)