Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (28-5-2021)

01 Ιουνίου 2021

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (28-5-2021)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 28η Μαΐου 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

202 Έγκριση μελέτης κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Βενιζέλου
203 Υποβολή πρότασης για την πράξη: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς Α.Μ.Ε.Α. Δήμου Αρταίων» στην Πρόσκληση με κωδικό 102/2020 της ΕΥΔ ΗΠΕΙΡΟΥ»
204 “Επικαιροποίηση της υπ. αριθ. 107/2021 απόφασης της ΟικονομικήςΕπιτροπής «Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Πράξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ14 «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων»
205 Σύναψη σύμβασης των εργασιών καθαρισμού τουαλετών και λοιπών εσωτερικών χώρων Δημοτικής Αγοράς Άρτας, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (προσωπικό) και εξοπλισμό
206 Εξειδίκευση έργου στο σχέδιο δράσης για τη Βιώσιμη ενέργεια
207 Έγκριση μελέτης για την κατασκευή Φωτοβολταικού Σταθμού του Δήμου Αρταίων ισχύος 999,90 Kw για εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό ( VIRTUAL NET METERING)
208 “Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τηΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”

27) 28-5-2021