Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (26-5-2021)

01 Ιουνίου 2021

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (26-5-2021)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 26η Μαίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω Θέμα της ημερήσιας διάταξης:

201 Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου για τη δικάσιμο της 31-5-2021 ενώπιον του Αρείου Πάγου (Α2 Πολιτικό Τμήμα – Αρ. πινακίου 29)

26 ) 26-5-2021