Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

01 Ιουνίου 2021

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (24-5-2021)

Συνεδρίαση δια περιφοράς την 24η του μηνός Μαίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 και με το άρθρο 67 και 167 του Ν.3852/2010, με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020–άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

191 1 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών
192 2 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων
193 3 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας
194 1 Εγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL NZEBs».
195 2 Εγκριση διακήρυξης και σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: « Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου »
196 3 Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5070615 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.
197 4 Υποβολή πρότασης για την πράξη «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αρταίων – Φάση Β΄» στην Πρόσκληση με κωδικό 102/2020 της ΕΥΔ ΗΠΕΙΡΟΥ.
198 5 Υποβολή αιτήματος για την παροχή «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού».
199 6 Εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο « Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 11.634,52 €»
200 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση

25)24-5-2021