Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη
Προϊστάμενος/η Τμήματος Τζελέπης Γεώργιος 2681362131 dimotis@arta.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τζελέπης Γεώργιος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2681362131 dimotis@arta.gr

 

Αρμοδιότητες

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη είναι αρμόδιο για τη βελτίωση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Δημότη μέσω της μείωσης του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων από το Δήμο.

Συγκεκριμένα:

 

(Αρμοδιότητες αποτελεσματικότητας και συντονισμού)

 

 1. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κ.λπ.). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 3. Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές.
 4. Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδο- τικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.
 5. Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες.
 6. Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.
 7. Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.
 8. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
 9. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.
 10. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και των κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων του Δήμου και του κόστους τωνπαραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.

 

(Αρμοδιότητες εξυπηρέτησης του Δημότη)

 

 1. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική και τηλεφωνική καταγραφή των αιτημάτων των Δημοτών.
 2. Προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την προώθηση των αιτημάτων ή καταγγελιών των Δημοτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 3. Παρακολουθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες την πορεία επίλυσης και τηρεί ιστορικό αιτημάτων.
 4. Ενημερώνει το Δημότη για την τελική έκβαση της υπόθεσής του.
 5. Παρέχει στο Δήμαρχο και τα συλλογικά όργανα του Δήμου στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ανταπόκριση των Υπηρεσιών στα αιτήματα των Δημοτών.
 6. Διενεργεί έρευνες κοινής γνώμης για τον βαθμό ικανοποίησης των Δημοτών.