Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
26813 62201 26813 62253 dimos@arta.gr, Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου 47132 Άρτα

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τσιατσούλης Αθανάσιος Κλητήρας 26813 62100
Ντέμσια Αικατερίνη 2681362201 dimos@arta.gr

Αρμοδιότητες

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου αποτελείται α) από το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και β) τους Ειδικούς Συμβούλους – Ειδικούς Συνεργάτες – Επιστημονικούς Συνεργάτες του Δημάρχου. Αναλυτικά το Γραφείο αυτό έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

Α. Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

 

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Δήμαρχο. Συγκεκριμένα:

  1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
  2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής. Επιπλέον, τηρεί και διαχειρίζεται το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου.
  3. Συγκεντρώνει κάθε στοιχείο και έγγραφο που πρέπει να υπογραφεί από το Δήμαρχο και μεριμνά για την υπογραφή και διεκπεραίωσή του.
  4. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
  5. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.

Β. Αρμοδιότητες Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών – Επιστημονικών Συνεργατών

 

  1. Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί ή Επιστημονικοί Συνεργάτες παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.
  2. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι ασκούν καθήκοντα επιτελικά, εισηγούνται την άποψή τους και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Περαιτέρω, το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ασκεί κάθε άλλη εργασία και αρμοδιότητα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. και έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας του, ενώ συνεργάζεται με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου, καθώς και την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του.