Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας

Αρμοδιότητες

 1. Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
 2. Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ.), καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
 3. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηρι-
  οποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
 4. Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
 5. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωση και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
 6. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.
 7. Επιμελείται τη σύνταξη και την έκδοση ηλεκτρονικού ή έντυπου περιοδικού καθώς και τη λειτουργία διαδικτυακής τηλεόρασης του δήμου.
 8. Μεριμνά για την υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση ημεδαπών προσωπικοτήτων ή ομάδων προσωπικοτήτων.
 9. Διοργανώνει τις επίσημες τελετές σε συνεργασία με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.
 10. Μεριμνά για την αλληλογραφία του Δημάρχου με φορείς εσωτερικού καθώς και αποστολή τηλεγραφημάτων, προσκλήσεων, ευχετηρίων.
 11. Μεριμνά για την τήρηση εθιμοτυπικής καταστάσεως, προμήθειας εθιμοτυπικών δώρων, πλακετών, βιβλίων κ.α..
 12. Μεριμνά για την οργάνωση της συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις του εσωτερικού και συνέδρια.
 13. Απαντά εγγράφως, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε σχόλια εφημερίδων, εντύπων κ.λπ. που αφορούν τη Δημοτική Αρχή και γενικά το Δήμο.
 14. Οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη γενικότερη εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών που αφορούν το Δήμο.
 15. Ενημερώνει τους δημότες και φορείς για τις δραστηριότητες της Δημοτικής Αρχής και το επιτελούμενο έργο.
 16. Επιμελείται τα θέματα του γραφείου στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 17. Τηρεί φωτογραφικό αρχείο των τελετών, των εκδηλώσεων και εν γένει των δράσεων που συμμετέχει ο Δήμος.
 18. Είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν τη διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους.
 19. Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 20. Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 21. Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες.
 22. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο της εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.
 23. Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.
 24. Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά, επίσης, για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.
 25. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.
 26. Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους.
 27. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: (α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων.
  (β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου. (γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.
 28. Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών, προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 29. Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
 30. Συνεργάζεται με το Δημοτικό Ραδιόφωνο για τον προγραμματισμό ενημερωτικών εκπομπών και την προβολή του έργου της Δημοτικής Αρχής.
 31. Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες αφορούν και τη δράση των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου.