Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Ανανεώσιμων Πηγών
Προϊστάμενος/η Τμήματος Κουτσούμπα Φωτεινή 26813 62246 koutsoumpa_f@arta.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κουτσούμπα Φωτεινή Προϊστάμενος/η Τμήματος 2681362246 koutsoumpa_f@arta.gr

Αρμοδιότητες

 1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου, καθώς και για την προώθηση χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 2. Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
 3. Μεριμνά για την εκπόνηση, την επίβλεψη και την καλή εκτέλεση όλων των αναγκαίων περιβαλλοντικών μελετών του Δήμου, σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 4. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 5. Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:
 6. (α) τη διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης.
 7.  Την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία με τον τομέα εγγειοβελτιωτικών έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 8. Την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).
 9. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα
 10. αυτά αφορούν ιδίως:
 11. (Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
 12. (Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ Α΄ 254), σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας.
 13. Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες).
 14. Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
 15. Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
 16. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου

 

(Συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).

 1. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
 2. Παρακολουθεί τα προγράμματα που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και συντάσσει προτάσεις συμμετοχής του Δήμου σε αυτά σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
 3. Ασχολείται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση δημοτών και μαθητών, εφόσον υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα στις σχολικές μονάδες του Δήμου.
 4. Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των υπηρεσιών και των προμηθειών του Τμήματος σε τρίτους.