Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Περιβαλλοντικών Πολιτικών

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κωνσταντάκη Κωνσταντίνα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 26813 62255 kkonst@arta.gr
Ρούσσος Ιωάννης Προϊστάμενος/η Τμήματος 26813 62234 roussos@arta.gr
Παπαδημητρίου Βασίλης 26813 62204 vas_papadimitriou@arta.gr
Καψάλη Κλεονίκη 26813 62244 kapsali@arta.gr

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή πολιτικών αναβάθμισης του περιβάλλοντος και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου.

 

Επίσης, ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία και αρμοδιότητα που είναι επιβεβλημένη από την κείμενη νομοθεσία και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. και έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας της, ενώ συνεργάζεται με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου, καθώς και την επίτευξη των σκοπών του.