Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης
Προϊστάμενος/η Τμήματος Τζαρή Κωνσταντίνα 2681362152 tzari@arta.gr,

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τζαρή Κωνσταντίνα Προϊστάμενος/η Τμήματος 26813 62152 tzari@arta.gr
Μάκη Βέρα 26813 62149 vera_maki@arta.gr
Ρίζου Αναστασία 26813 62149 a.rizou@arta.gr
Κεφάλας Κύρκος 26813 62209 kefalas@arta.gr

Αρμοδιότητες

  1. Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών,ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
  2. Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
  3. Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες,εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
  4. Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
  5. Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
  6. Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
  7. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και τα Τμήματα της του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, ανάρτηση-ανακοινώσεων, διακηρύξεων κλπ- στην ιστοσελίδα του Δήμου, κ.λπ.).