Διεύθυνση Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Διευθυντής Παπανικολάου Ανίτα 2681362147 papanikolaοu@arta.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παπανικολάου Ανίτα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2681362147 papanikolaou@arta.gr
Φλούδα Ελένη Γραμματεία Διεύθυνσης 2681362156 flouda@arta.gr

Αρμοδιότητες

Επίσης, ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία και αρμοδιότητα που είναι επιβεβλημένη από την κείμενη νομοθεσία και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. και έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας της, ενώ συνεργάζεται με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου, καθώς και την επίτευξη των σκοπών του.