Δημοτική Κοινότητα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για τον «Καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης για άρση επικινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών»

09 Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                Αρ. Πρωτ.  15536/04-05-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τον «Καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης για άρση επικινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών»

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης για άρση επικινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών», προϋπολογισμού  19.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Τ.Κ. 47132, Τηλ.:2681 3 62235, fax:2681 3 62254 E-mail: dimos@arta.gr. Ιστοσελίδα: https://www.arta.gr.
2. Παρέχεται άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.arta.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της Τεχν. Υπηρεσίας (κ. Σιώζου Αικατερίνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 90910000-9.
4. Με την παρούσα υπηρεσία προβλέπεται ο Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης για άρση επικινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων
5. Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών
6. Ο χρόνος εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας είναι τρεις (3) μήνες.
7. Δεκτοί για την ανάθεση της εργασίας γίνονται:
α)  Εργολήπτες Δημοσίων Έργων με ΜΕΕΠ για εργασία συναφή με το αντικείμενο της ανάθεσης ή
β) Επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα εφόσον το πτυχίο τους αναφέρει τη συγκεκριμένη κατηγορία
8. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου ( Τεχνική Υπηρεσία), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 18 / 05 / 2017 ημέρα Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30π.μ.  και η ώρα λήξης 10:00π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αρταίων.
Ο Δήμαρχος Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

 

Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία