Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Υποέργο 2)

10 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: 964ΙΩΨΑ-839

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                             Άρτα: 10-10-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 23262

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Υποέργο 2)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει νέο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού  508.748,24 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5070615.  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ 2021ΕΠ21810008. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2022 στον Κ.Α. 62-7135.001 «Προμήθεια κάδων και λοιπών υλικών συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (Υποέργο 2 της πράξης  Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων) ΕΣΠΑ» ύψους 503.480,33 € και ΚΑ 20-7135.015 «Προμήθεια κάδων και λοιπών υλικών συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (Υποέργο 2 της πράξης  Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων) Ιδία συμμετοχή» ύψους 5.267,91 €.

Η προμήθεια χωρίζεται σε πέντε (5) ομάδες οι οποίες είναι οι εξής:

Ομάδα Α’ «Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων ΚΟΥΖΙΝΑΣ χωρητικότητας 10 λίτρων (Lt) / cpv: 34928480-6», συνολικά 11.568 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 109.896,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 136.271,04 €)

Ομάδα Β’ «Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων ΚΟΥΖΙΝΑΣ χωρητικότητας 60 λίτρων (Lt) / cpv: 34928480-6», συνολικά 1.513 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 58.250,50 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 72.230,62 €)

Ομάδα Γ’ «Κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο κουζίνας διαφόρων λίτρων (10 και 60 Lt / cpv: 18937100-7), συνολικά 280.035 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 55.779,84 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 69.167,00 €)

Ομάδα Δ’ «Πλαστικοί τροχήλατοι Εξωτερικοί κάδοι βιοαποβλήτων διαφόρων χωρητικοτήτων (240, 360, 660 και 1.100 Lt / cpv: 34928480-6), συνολικά 406 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 35.870,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 44.478,80 €).

Ομάδα Ε’ «Οικιακός κομποστοποιητής χωρητικότητας ~300 λίτρων (Lt) με παρελκόμενο αναδευτήρα χειρός / cpv: 34928480-6», συνολικά 1.413 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 150.484,50 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 186.600,78 €).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 09-11-2022 ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 173563.  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων ή για συγκεκριμένες ομάδες, αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.  Το σύνολο των ομάδων που μπορούν να ανατεθούν σε οικονομικό φορέα είναι πέντε (5).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ, αναλυτικότερα:

Α/Α Περιγραφή Είδους ΜΟΝ ΠΟΣOT. ΔΑΠΑΝΗ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤ. ΣΥΜΜΕΤ. ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤ. ΣΥΜΜΕΤ.
0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ τεμ. 294.932 410.280,84 8.205,62 Οκτώ χιλιάδες διακόσια πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτά
1 Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων ΚΟΥΖΙΝΑΣ χωρητικότητας 10 λίτρων (Lt) τεμ. 11.568 109.896,00 2.197,92 Δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά
2 Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων ΚΟΥΖΙΝΑΣ χωρητικότητας 60 λίτρων (Lt) τεμ. 1.513 58.250,50 1.165,01 Χίλια εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και ένα λεπτό
3 Κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο ΚΟΥΖΙΝΑΣ διαφόρων λίτρων (10 και 60 Lt) τεμ. 280.032 55.779,84 1.115,60 Χίλια εκατόν δεκαπέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
4 Πλαστικοί τροχήλατοι Εξωτερικοί κάδοι βιοαποβλήτων διαφόρων χωρητικοτήτων (240, 360, 660 και 1.100 Lt) τεμ. 406 35.870,00 717,40 Επτακόσια δέκα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά
5 Οικιακός κομποστοποιητής χωρητικότητας ~300 λίτρων (Lt) με παρελκόμενο αναδευτήρα χειρός τεμ. 1.413 150.484,50 3.009,69 Τρεις χιλιάδες εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04-10-2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ