Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου (κτήριο) για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η.

12 Ιουνίου 2024

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Άρτα, 11-06-2024
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αρ. πρωτ. 13295
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.   ΑΔΑ: 9ΚΚΥΩΨΑ-ΗΛΚ
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου(κτήριο)

για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η.     

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

     Την διενέργεια φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. εντός του κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Αρταίων    

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ.  13293/11-06-2024 διακήρυξης, να υποβάλλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων, υπόψη του  Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Α.Π.Η.  του Δήμου Αρταίων.

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός φακέλου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων : εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τοπικό τύπο, δηλαδή από την 13/06/2024 μέχρι και την 02/07/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του ΠΔ 270/81.

     Η μίσθωση θα διαρκέσει για δώδεκα (12) έτη (Ν. 3130/2003).

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του       συμφωνητικού μίσθωσης.

     Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας μειοδοτικής δημοπρασίας, ορίζεται η καθορισθείσα με την έγγραφη πρόσκληση-απόφαση δημάρχου και σύμφωνα με την  εκτιμηθείσα τιμή  της επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.

     Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα).

Το κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις παρακάτω (προδιαγραφές) προϋποθέσεις:

 

 1. Θα πρέπει να βρίσκεται στο Δήμο Αρταίων – Κοινότητα Άρτας, στην περιοχή του Κέντρου της πόλης της Άρτας και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Περιφ. οδός (Κων/νου Βάγια)- Κατσιμήτρου – Κομμένου – Ορλάνδου-Βασιλέως Κωνσταντίνου – Αγίου Μάρκου – Κώστα Κρυστάλλη –  Περιφερειακή οδός.

 

 1. Να διαθέτει ενιαία ισόγεια αίθουσα, να έχει συνολικό εμβαδόν  «ωφέλιμης»  επιφάνειας τουλάχιστον 200 τ.μ. .

Ο χώρος αυτός μετά από σχετική διαρρύθμιση θα χρησιμοποιηθεί ως :

 • Αίθουσα αναψυχής (κυλικείο, εκδηλώσεις, καθιστικό, ομάδες, δραστηριοτήτων (χορωδία, χορός, γυμναστική κ.λ.π),
 • χώρος ιατρείου,
 • χώρος φυσικοθεραπευτηρίου,
 • γραφείο προσωπικού,
 • χώροι υγιεινής (3 WC) και 1 χώρος υγιεινής για ΑΜΕΑ
 • βοηθητικοί χώροι

Σημειώνεται ότι:

α) Τυχόν πατάρι ή υπόγειο που θα συνυπάρχει στον προς ενοικίαση    χώρο δεν θα προσμετρηθεί στο κατώτατο όριο των 200τ.μ. ούτε και   στην προσφερόμενη τιμή. Στο πατάρι ή υπόγειο μπορεί να λειτουργούν μόνο χώροι αποθήκευσης

β) Τυχόν άλλοι χώροι που θα συνυπάρχουν στον προς ενοικίαση χώρο δεν θα προσμετρηθούν και θα πρέπει να απομονωθούν από τον ιδιοκτήτη του, εφόσον αυτό ζητηθεί.

 1. Το προσφερόμενο ακίνητο να είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα (π.χ. εντός δύο (2) μηνών.
 2. Να έχει τις κατά νόμο απαιτούμενες προδιαγραφές του άρθρου 25 παρ. 14 του ν. 4178/13 όπως αυτό ισχύει περί κύριας χρήσης χώρου και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας που διέπει την εν λόγω χρήση.
 • Να διαθέτει προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή τη δυνατότητα διαμόρφωσης της προσβασιμότητας, που να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
 1.      Να διαθέτει έναν (3) χώρους υγιεινής (wc) και έναν (1) επιπλέον χώρο   .          υγιεινής για ΑΜΕΑ  ή  να υπάρχει δυνατότητα κατασκευής του.
 2.  Να είναι εύκολα προσβάσιμο. Θα συνεκτιμηθεί η απόσταση από         στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, εύρος πεζοδρομίων, κίνηση μέσω πλατείας ή πεζόδρομου κλπ., και δυνατότητα προσφερόμενου χώρου στάθμευσης.

Επίσης θα προτιμηθούν κτίρια, που έχουν την είσοδό τους σε πεζόδρομο, ή σε δρόμο με μικρή κίνηση, σε δρόμο με φαρδιά πεζοδρόμια ,που να μην υπάρχουν πολλές διασταυρώσεις.

 1. Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει πλήρεις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 2. Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 3. Το προσφερόμενο κτίριο δεν πρέπει να έχει φθορές στον φέροντα οργανισμό ή στην τοιχοποιία ή στα επιχρίσματα.
 4. Να μην έχει σοβαρές φθορές στα κουφώματα, στα είδη υγιεινής ή στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού τύπου LED, οι οποίες να καθιστούν το κτίριο μη λειτουργικό.
 5. Όλοι οι χώροι να είναι χρωματισμένοι και να έχει διαμορφωθεί τελική στάθμη δαπέδου.
 6. Να διαθέτει ή να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης – ψύξης.
 7. Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού-αερισμού
 8. Ο κανονισμός της οικοδομής, αν υπάρχει, να επιτρέπει ή να μην απαγορεύει τη ζητούμενη χρήση, αυτής της εγκατάστασης και λειτουργίας γραφείων καθώς και της τοποθέτησης στην πρόσοψη του κτιρίου φωτιζόμενης ενημερωτικής πινακίδας.
 9. Εν τέλει, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 13293/11-06-2024 διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων.

Τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης δια του Τύπου βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη, υπέρ του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Η παρούσα περίληψη της διακήρυξη δημοσιεύεται με φροντίδα του Δημάρχου,  σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα της Άρτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/2007,  στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, θα  αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr) και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επομένη  της δημοσιεύσεως.

Αντίγραφο της παρούσης περιληπτικής διακήρυξης καθώς και της αριθ. 13293/11-06-2024  διακήρυξης χορηγούνται από το Αυτοτελές Τμήμα Κ.Α.Π.Η. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων.

Πληροφορίες: Βλάχου Μαρία τηλ : 2681070165

e-mail : kapiartas@gmail.com

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ