Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

24 Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΔΑ:  9ΤΩΕΩΨΑ-1ΜΩ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα, 23 Μαΐου 2023
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Αρ.Πρωτ.:  13906 οικ/2023
Τμήμα Εσόδων &Δημοτική Περιουσία    
     
     
     
     

                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

                                                            ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                            ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση των αγροτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων  των Κοινοτήτων Ανέζας και Ράχης της Δ.Ε. Αμβρακικού ως κάτωθι:

 

α/α Κατηγορία Έκτασης Αριθ.

Αγρό

Έκταση σε τ.μ. Θέση Κοινότητα Διάρκεια

Μίσθωσης

 

1.

Δημοτική,

με αριθ. ΚΑΕΚ  040690212021

 

Αρ. 298

 

70.000,00τ.μ.

ΛΕΙΒΑΔΙ-ΜΟΥΣΙΑΣ (τμήμα Β)  

Ράχη

4 έτη, με

+2  έτη παράταση

2. Σχολική,

με αριθ. ΚΑΕΚ

040690105006

 

Αρ. 773

 

7.560,95 τ.μ.

 

ΔΡΕΒΕΝΙ

 

Ράχη

4 έτη, με

+2  έτη παράταση

3. Σχολική,

Με αριθ. ΚΑΕΚ

040690119048

Αρ. 721  

10.000,00τ.μ

 

ΚΑΝΑΤΑ

 

Ράχη

4 έτη, με

+2  έτη παράταση

4. Σχολική,  

Αρ.

 

2.600,00τ.μ

 

ΛΑΜΠΡΕΣ

 

Ράχη

4 έτη, με

+2  έτη παράταση

5. Σχολική,  

Αρ.

 

1.700,00τ.μ

 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

 

Ράχη

4 έτη, με

+2  έτη παράταση

6. Σχολική,

με αριθ. ΚΑΕΚ  040070603095

 

Αρ.

 

20.948,8τ.μ

 

ΓΥΡΕΣ

 

Ανέζα

4 έτη, με

+2  έτη παράταση

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 57/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 06 Ιουνίου  2023 ημέρα Τρίτη και ώρα ως κάτωθι:

 

 

α/α Κατηγορία Έκτασης Αριθ.

Αγρό

Έκταση σε τ.μ. Θέση Κοινότητα Ώρα

Διαγωνισμού

 

1.

Δημοτική,

με αριθ. ΚΑΕΚ  040690212021

 

Αρ. 298

 

70.000,00τ.μ.

ΛΕΙΒΑΔΙ-ΜΟΥΣΙΑΣ (τμήμα Β)  

Ράχη

10:00 έως

10:30 π.μ.

2. Σχολική,

με αριθ. ΚΑΕΚ

040690105006

 

Αρ. 773

 

7.560,95 τμ

 

ΔΡΕΒΕΝΙ

 

Ράχη

10:30 έως

11:00 π.μ.

3. Σχολική,

Με αριθ. ΚΑΕΚ

040690119048

Αρ. 721  

10.000,00 τμ

 

ΚΑΝΑΤΑ

 

Ράχη

11:00 έως

11:30 π.μ.

4. Σχολική,  

Αρ.

 

2.600,00τ.μ

 

ΛΑΜΠΡΕΣ

 

Ράχη

11:30 έως

12:00 π.μ.

5. Σχολική,  

Αρ.

 

1.700,00τ.μ

 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

 

Ράχη

12:00 έως

12:30 π.μ.

6. Σχολική,

με αριθ. ΚΑΕΚ  040070603095

 

Αρ.

 

20.948,8 τμ

 

ΓΥΡΕΣ

 

Ανέζα

12:30 έως

13:00 π.μ.

 

   Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

 

α/α Κατηγορία Έκτασης Αριθ.

Αγρό

Έκταση σε τ.μ. Θέση Κοινότητα Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
 

1.

Δημοτική,

με αριθ. ΚΑΕΚ  040690212021

 

Αρ. 298

 

70.000,00τ.μ

ΛΕΙΒΑΔΙ-ΜΟΥΣΙΑΣ (τμήμα Β)  

Ράχη

 

50,01€/στρ

2. Σχολική,

με αριθ. ΚΑΕΚ

040690105006

 

Αρ. 773

 

7.560,95τμ

 

ΔΡΕΒΕΝΙ

 

Ράχη

 

25,00€/στρ.

3. Σχολική,

Με αριθ. ΚΑΕΚ

040690119048

Αρ. 721  

10.000,00τμ

 

ΚΑΝΑΤΑ

 

Ράχη

 

32,50€/στρ.

4. Σχολική,  

Αρ.

 

2.600,00τ.μ

 

ΛΑΜΠΡΕΣ

 

Ράχη

 

35,00€/στρ

5. Σχολική,  

Αρ.

 

1.700,00τ.μ

 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

 

Ράχη

 

35,00€/στρ.

6. Σχολική,

με αριθ. ΚΑΕΚ  040070603095

 

Αρ.

 

20.948,8τμ

 

ΓΥΡΕΣ

 

Ανέζα

 

25,00€/στρ.

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

 

α/α  

Κατηγορία Έκτασης

 

Αριθ.

Αγρό

 

Έκταση σε τ.μ.

 

Θέση

Ελάχιστο Συνολικό μίσθωμα Ποσό εγγυητικής  προσφορά
 

1.

Δημοτική,

με αριθ. ΚΑΕΚ  040690212021

 

Αρ. 298

 

70.000,00τ.μ

ΛΕΙΒΑΔΙ-ΜΟΥΣΙΑΣ (τμήμα Β) 70.000,00τ.μ Χ50,01€/στρ =

3.500,70€

 

350,07€

2. Σχολική,

με αριθ. ΚΑΕΚ

040690105006

 

Αρ. 773

 

7.560,95τμ

 

ΔΡΕΒΕΝΙ

7.560,95τ.μ

Χ 25,00€/στρ

= 189,02€

 

18,90€

3. Σχολική,

Με αριθ. ΚΑΕΚ

040690119048

Αρ. 721  

10.000,00τμ

 

ΚΑΝΑΤΑ

10.000,00τ.μ

Χ 32,50€/στρ

= 325,00€

 

32,50€

4. Σχολική,  

Αρ.

 

2.600,00τ.μ

 

ΛΑΜΠΡΕΣ

2.600,00τ.μ

Χ 35,00€/στρ

= 91,00€

 

9,10€

5. Σχολική,  

Αρ.

 

1.700,00τ.μ

 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

1.700,00τ.μ

Χ 35,00€/στρ

= 59,50€

 

5,95€

6. Σχολική,

με αριθ. ΚΑΕΚ  040070603095

 

Αρ.

 

20.948,8τμ

 

ΓΥΡΕΣ

20948,80τ.μ

Χ 25,00€/στρ

= 523,72€

 

52,37€

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

 

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων, στο αντίστοιχο ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού και στους Προέδρους των Κοινοτήτων στα όρια των οποίων ανήκουν οι προς δημοπράτηση δημοτικές εκτάσεις.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

 

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                                                                    

                                                              ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ