Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

20 Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΔΑ: 6Α6ΝΩΨΑ-9ΘΠ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα,  20 Ιουνίου 2023
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Αρ. Πρωτ.: 16702/ΟΙΚ/20-06-2023
Τμήμα Εσόδων & Δημοτική Περιουσία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, η πολυετή (μακροχρόνια) εκμίσθωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στα όρια των Κοινοτήτων Καλαμιάς, Κιρκιζατών, Γαβριάς, Πολυδρόσου, Ψαθοτοπίου, Καλογερικού και Γριμπόβου που επιδέχονται για τύπο καλλιέργειας τη δενδροκομία και για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) έτη, ως εξής:

α/α Κατηγορία Έκτασης Αριθ.

Αγροτ.

Έκταση σε στρεμ. Θέση Κοινότητα Διάρκεια

Μίσθωσης

1. Δημοτική Αρ. 24274,22 Πατρούς Καλαμιά 30 έτη
2. Δημοτική Αρ. 11777,74 Ροκκάτικα Καλαμιά 30 έτη
3. Δημοτική Αρ.   7043,08 Καμάρες Κιρκιζάτες 30 έτη
4. Έκταση Αρ.  3000,00 Λεύκα Πολύδροσο 30 έτη
5. Σχολ. κλήρος Αρ. 29   6500,00 Παλιομέτοχο Πολύδροσο 30 έτη
6. Σχολ. κλήρος Αρ. 15  2000,00 Ντιβότσι Πολύδροσο 30 έτη
7. Σχολ. κλήρος Αρ. 12  4961,14 Ράχες Πολύδροσο 30 έτη
8. Σχολική Αρ. 436 14250,00 Αραμπάδες Γαβριά 30 έτη
9. Δημοτική Αρ.  7431,16 Μπούκες Ψαθοτόπι 30 έτη
10. Σχολική Αρ. 148 20503,38 Γεφύρια Καλογερικό 30 έτη
11. Σχολική Αρ. 11997,30 Άγ. Σαράντα Γρίμποβο 30 έτη

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 57/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10 Ιουλίου  2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα ως κάτωθι:

α/α Κατηγορία Έκτασης Αριθ.

Αγροτ.

Έκταση σε στρεμ. Θέση Κοινότητα Ώρα

Διαγωνισμού

1. Δημοτική Αρ. 24274,22 Πατρούς Καλαμιά 09:00 έως

09:30 π.μ.

2. Δημοτική Αρ. 11777,74 Ροκκάτικα Καλαμιά 09:30 έως

10:00 π.μ.

3. Δημοτική Αρ.   7043,08 Καμάρες Κιρκιζάτες 10:00 έως

10:30 π.μ.

4. Έκταση Αρ.  3000,00 Λεύκα Πολύδροσο 10:30 έως

11:00 π.μ.

5. Σχολ. κλήρος Αρ. 29   6500,00 Παλιομέτοχο Πολύδροσο 11:00 έως

11:30 π.μ.

6. Σχολ. κλήρος Αρ. 15  2000,00 Ντιβότσι Πολύδροσο 11:30 έως

12:00 π.μ.

7. Σχολ. κλήρος Αρ. 12  4961,14 Ράχες Πολύδροσο 12:00 έως

12:30 π.μ.

8. Σχολική Αρ. 436 14250,00 Αραμπάδες Γαβριά 12:30 έως

13:00 π.μ.

9. Δημοτική Αρ.  7431,16 Μπούκες Ψαθοτόπι 13:00 έως

13:30 π.μ.

10. Σχολική Αρ. 148 20503,38 Γεφύρια Καλογερικό 13:30 έως

14:00 π.μ.

11. Σχολική Αρ. 11997,30 Άγ. Σαράντα Γρίμποβο 14:00 έως

14:30 π.μ.

Το ελάχιστο (κατώτατο) όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται ανάλογα με το χαρακτηρισμό της έκτασης «ως μη αρδευόμενη έκταση ημιορεινής ζώνης» ή «ως αρδευόμενη έκταση πεδινής ζώνης» (ΠΟΛ. 1077-ΦΕΚ Β΄836/2014- ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ), ήτοι:

α/α Κατηγορία Έκτασης Αριθ.

Αγροτ.

Έκταση σε στρεμ. Θέση Κοινότητα Ελάχιστο Όριο Πρώτης Προσφοράς
1. Δημοτική Αρ. 24274,22 Πατρούς Καλαμιά 42,73€/στρ. ετησίως
2. Δημοτική Αρ. 11777,74 Ροκκάτικα Καλαμιά 42,73€/στρ. ετησίως
3. Δημοτική Αρ.   7043,08 Καμάρες Κιρκιζάτες 42,73€/στρ. ετησίως
4. Έκταση Αρ.  3000,00 Λεύκα Πολύδροσο 42,73€/στρ. ετησίως
5. Σχολ. κλήρος Αρ. 29   6500,00 Παλιομέτοχο Πολύδροσο 42,73€/στρ. ετησίως
6. Σχολ. κλήρος Αρ. 15  2000,00 Ντιβότσι Πολύδροσο 42,73€/στρ. ετησίως
7. Σχολ. κλήρος Αρ. 12  4961,14 Ράχες Πολύδροσο 42,73€/στρ. ετησίως
8. Σχολική Αρ. 436 14250,00 Αραμπάδες Γαβριά 42,73€/στρ. ετησίως
9. Δημοτική Αρ.  7431,16 Μπούκες Ψαθοτόπι 42,73€/στρ. ετησίως
10. Σχολική Αρ. 148 20503,38 Γεφύρια Καλογερικό 42,73€/στρ. ετησίως
11. Σχολική Αρ. 11997,30 Άγ. Σαράντα Γρίμποβο 13,06€/στρ. ετησίως

 Το ποσό της κάθε προφορικής αντιπροσφοράς ορίζεται στο ένα ευρώ ανά στρέμμα  (1€/στρ.).

 Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

 

 

Θέση

 

 

Έκταση

(στρ)

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία
Άγιοι Σαράντα 11997,30 13,06€ 156,69€ 15,67€
Λεύκα  3000,00 42,73€   128,19€   12,82€
Παλιομέτοχο  6500,00 42,73€   277,75€   27,78€
Ντιβότσι  2000,00 42,73€     85,46€     8,55€
Ράχες  4961,14 42,73€   212,00€   21,20€
Αραμπάδες 14250,00 42,73€   608,91€   60,89€
Πατρούς 24274,22 42,73€ 1037,24€ 103,72€
Ροκάτικα 11777,74 42,73€   503,26€   50,33€
Καμάρες  7043,08 42,73€   300,95€   30,10€
Μπούκες  7431,16 42,73€   317,53€   31,75€
Γεφύρια 20503,38 42,73€   876,11€   87,61€

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr),  η περίληψή της θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Δι@ύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων  (www.arta.gr), θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα και σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, καθώς επίσης αντίγραφο αυτής θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος Άρτας και σε εμφανές σημείο στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 270/81.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                                                                    

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ