Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου στην κοινότητα Ανέζα του Δήμου Αρταίων

21 Μαΐου 2024

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                      Αρ.Πρ. : 11188 / Οικ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Ημ.Πρ. : 20/05/2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ακινήτου -ισόγειο ακίνητο- που βρίσκεται στην κοινότητα Ανέζα του Δήμου Αρταίων.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή,  η εκμίσθωση του ισόγειου ακινήτου που βρίσκεται στην κοινότητα Ανέζας του δήμου Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων, συνολικού εμβαδού 120,36 τ.μ., για να στεγαστούν και να λειτουργήσουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καταστήματα γενικής εμπορικής δραστηριότητας, δικηγορικά γραφεία, ιατρεία, οδοντιατρεία, συμβολαιογραφεία, κ.λ.π (άρθρο 2 π.δ. 34/1995).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 52/2024 (ΑΔΑ: ΨΧΜ6ΩΨΑ-ΤΚΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 161,00€ μηνιαίως.  Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ. 11182/20-05-2024 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 193,20€. 

Η παραπάνω εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί σε όσους λάβουν μέρος αλλά δεν αναδειχθούν πλειοδότες, μετά την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

             

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ