Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης ακάλυπτης δημοτικής έκτασης για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (ΛΕΙΒΑΔΙ – Τ.Κ. Γραμμενίτσας)

18 Απριλίου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΔΑ:     94ΕΖΩΨΑ-9ΓΜ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα,  15 Απριλίου 2024
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Αρ. Πρωτ.:   7798/Οικ./16-04-2024
Τμήμα Εσόδων-Δημοτικής Περιουσίας  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΣ 50 ΕΤΗ, 

με σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΛΕΙΒΑΔΙ « της Τ.Κ. Γραμμενίτσα Δ.Ε. Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή, η εκμίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης, με διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη με σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων (π.χ. συνεταιρισμοί), για την ικανοποίηση των αναγκών τους,  καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές, εμβαδού 10806,93τ.μ. στη θέση «ΛΕΙΒΑΔΙ» της Κοινότητα Γραμμενίτσα ΔΕ Βλαχέρνας του  Δήμου Αρταίων, η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισμού Γραμμενίτσας, αποτελεί τμήμα του αριθ. 1150 (ΚΑΕΚ: 040180616017) κληροτεμάχιο «Λειβάδι» της Οριστικής Διανομής αγροκτήματος Γραμμενίτσας Άρτας έτους 1953, ιδιοκτησία του Δήμου Αρταίων, με κορυφές αυτής Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α1,  όπου φαίνεται ότι η μορφή και ο χαρακτήρας της ανωτέρω έκτασης προκύπτει από τον μερικώς κυρωμένο Δασικό Χάρτη και ανήκει σε περιοχή με χαρακτήρα ΠΑ: ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ – ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ και  συντεταγμένες, ως κάτωθι:

 

Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών Α1, Α2, Α3, … 46, Α7, Α1

σε ΕΓΣΑ 87΄

α/α      χ      ψ Αποστάσεις
Α1 238218.41 4342255.74 ………………
Α2 238277.75 4342147.71 Α1-Α2: 123.26
Α3 238197.17 4342103.37 Α2-Α3: 91.97
Α4 238181.20 4342131.12 Α3-Α4: 32.02
Α5 238171.56 4342153.30 Α4-Α5: 24.18
Α6 238160.63 4342196.61 Α5-Α6: 44.67
Α7 238154.16 4342225.98 Α6-Α7: 30.07
Α1 238218.41 4342225.74 Α7-Α1: 70.80
                                 Εμβαδόν Τμήματος = 10806,93τ.μ.

Η συγκεκριμένη δημοτική έκταση δεν διαθέτη γεώτρηση, δεν είναι συνδεδεμένη με δίκτυο ύδρευσης και είναι συνδεδεμένη με το τοπικό δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσα-Βλαχέρνα.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 52/2024 (ΑΔΑ: ΨΧΜ6ΩΨΑ-ΤΚΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30 Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Το ελάχιστο (κατώτατο) όριο της πρώτης προσφοράς, σε εφαρμογή του άρθρου 192 του ν. 3463/2006, ορίζεται στο ποσό των 35,00€ ανά στρέμμα ετησίως, ως αρδευόμενη (ποτιστική) έκταση ημιορεινής ζώνης (ΠΟΛ. 1077-ΦΕΚ Β΄836/2014- ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών).

Το ύψος της κάθε χρηματικής προφορικής αντιπροσφοράς ορίζεται στο ποσό των 10€ /στρ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, επί ποινή αποκλεισμού, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία ορίζεται στο ποσό των 189,12€ ευρώ, το οποίο ισούται με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς και τούτο υπολογιζόμενου επί πέντε (5) ετών της μισθώσεως, ήτοι: 10806,93στρ Χ 35,00€/στρ = 378,24€ ετήσιο μίσθωμα Χ 5 έτη = 1.891,20€ συνολικό 5ετης μίσθωμα  Χ (1/10) =189,12€ ποσό εγγυητικής συμμετοχής.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

 Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων,  η περίληψή της θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Δι@ύγεια» και του Δήμου Αρταίων  (www.arta.gr), θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα και σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, καθώς επίσης αντίγραφο αυτής θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος Άρτας και σε εμφανές σημείο στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Αμβρακικού, Βλαχέρνα, Φιλοθέη και Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 270/81.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                                                                    

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ