Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας:«Mεταφορά του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου»

23 Αυγούστου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 751/ 20.8.2021
Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ : 136751

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Mεταφορά του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου».
Τα αντικείμενα της Υπηρεσίας είναι: η μεταφορά του παραγόμενου υπολείμματος από τη διαχείριση και επεξεργασία των ΑΣΑ που εισέρχονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων Ηπείρου (ΜΕΑ Ηπείρου). Η μεταφορά του εν λόγω υπολείμματος οδηγείται προς τελική διάθεση στους κατά τόπους λειτουργούντες ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου.
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.
Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για έξι μήνες (6 μήνες), με προϋπολογισμό δαπάνης 366.236,1€ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό προϋπολογισμό έργου: (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 454.132,76€)
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr / και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 7.324,73€ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών προσμετρούμενους από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του ΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ …www.arta.gr….
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον ΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ, [asdsa.epirus@gmail.com] ή gpapgpap12@gmail.com στο τηλ. 2651046130,(κ. Γιάννης Παπαγιάννης Τμ. Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων και λειτουργίας εγκαταστάσεων του ΑΣΔΣΑ ΠΗ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑNΤΖΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ