Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

04 Δεκεμβρίου 2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

ΜΕΤΡΟ Δράση 4.3.4:

«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Ηπείρου

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

Ο Δικαιούχος Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»(CPV: 45233222-1), Κωδικός ΝUTS: EL541, με προϋπολογισμό 403.225,81 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 500.000,00€.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΑ, με προϋπολογισμό 403.225,81 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Το παρόν έργο αφορά την βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις περιοχών που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισμού στις Δ.Ε. Αμβρακικού και Δ.Ε. Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων. Οι οδοί που βελτιώνονται ανήκουν στη κατηγορία ΑVI (Τριτεύουσα οδός) και η παρούσα μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ και την εγκύκλιο 41/18-11-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ .

Τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και τυπικής διατομής διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό ακολουθώντας την υπάρχουσα κατάσταση και οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως εργασίες καθαρισμού φυτικών, εκσκαφής γαιωδών – ημιβραχωδών εδάφων, μικρού βαθμού αμμοχαλικοστρώσεις για την προσαρμογή των υφιστάμενων γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε αυτά της μελέτης, οδοστρωσίες (υπόβαση και βάση) και κατασκευή ασφαλτοτάπητα.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arta.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιία και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν ηλεκτρονικό φάκελο στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α «204606» για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

Για την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς, λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις της παρ.4β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008: Διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000,00) € ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000,00) € ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000,00) € .  Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Για την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Οι μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον:  Έναν (1) τεχνικό με ελάχιστη εμπειρία εννέα (9) έτη. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας (1) τεχνικός με ελάχιστη εμπειρία εννέα (9) έτη από δύο (2) τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία έξι (6) έτη και ο ένας (1) εκ των δύο τελευταίων μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία τρία (3) έτη. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/12/2023, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  15:00  μ.μ.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 28/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους οχτώ χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (8.064,52€) η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι την 22/02/2025.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0035999676), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α) και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο ΣΑΕ 2022ΣΕ08210035

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο   η οποία μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 15% του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του Ν.4782/2021, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 47/17-01-2023 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ./ ή ΕΦ.Δ. Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμος Αρταίων (Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου) αρμόδιος υπάλληλος Σιώζου Αικατερίνη (τηλ.:2681362235 email:siozou@arta.gr ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων (τηλ.:2681362205 Φαξ:…2681362254), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2022ΣΕ08210035

 

 

Ο  Δήμαρχος Αρταίων

Χρήστος Τσιρογιάννης