Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΆΡΤΑΣ A/A ΕΣΗΔΗΣ “187365”

22 Ιουλίου 2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17090

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/07/2022

22PROC010982181

ΑΔΑ: ΩΜ2ΣΩΨΑ-ΦΛ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΆΡΤΑΣ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

«ΗΠΕΙΡΟΣ»

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.075.000,00 €
    ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.:

CPV:

ΚΑ: 64-7325.004

ΣΑΕΠ 0181 – 2021ΕΠ01810033

34993000-4 «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΔΩΝ»

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

34993000-4 «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΔΩΝ»

 Έργο: O Δήμος Αρταίων, (Περ.οδός και Αυξεντίου , 47100, Άρτα, τηλ. 2681362100, e-mail: dimos@arta.gr, www.arta.gr ) διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία  επιλογή αναδόχου για

την κατασκευή του έργου : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΆΡΤΑΣ

εκτιμώμενης αξίας 1.673.387,10 (χωρίς ΦΠΑ) ή  2.075.000,00€  (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (Α’ 147) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αντικείμενο του έργου:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Περιφερειακή οδό Άρτας από το ύψος του πρώην στρατοπέδου Παπακώστα έως και τη διασταύρωση με Γραμμενίτσα.

  Χρηματοδότηση:Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης

της Πράξης  2438/20-12-2021, ΣΑΕΠ0181.

Ο ενάριθμος του έργου είναι :  2021ΕΠ01810033.

Προβλέπεται    χορήγηση προκαταβολής.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών    που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ [i] και που είναι εγκατεστημένα σε: [ii]

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 ,της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 και της παρ.3β (βλ. άρθρο 21.3 Διακήρυξης).

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους , σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται η 05/09/2022  ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00π.μ.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα  (10) μήνες.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Εγγυήσεις Συμμετοχής : Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ 1 α) του άρθρου 72 του Ν 4412/2016,  εγγυητικής επιστολής ύψους 33.467,74 ΕΥΡΩ (τριάντα τρεις χιλιάδες, τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) και ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης   στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.arta.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 25/08/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις  30/08/2022.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Προσφυγές: Οι προσφυγές κατατίθενται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Λοιπές πληροφορίες:  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, fax: 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κατερίνα Σιώζου. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

                                                                                            Ο Δήμαρχος  Αρταίων

                                                                                           Χρήστος Κ.  Τσιρογιάννης