Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ” (καταληκτική ημερομηνία 24/03/2020 ημέρα Τρίτη)

04 Μαρτίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                               Άρτα 04/03/2020

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         Αριθμός Πρωτοκόλλου 4674/2020

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

C P V :  4 5 2 1 2350  -4 ,    C P V:45453100-8.      C P V : 9 2 5 2 2 2 0 0 – 8                N U T S :     EL541

 Έργο: O Δήμος Αρταίων, (Περ.οδός και Αυξεντίου , 47100, Άρτα, τηλ. 2681362100, fax:2681362253, e-mail: dimos@arta.gr, www.arta.gr ) διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ” εκτιμώμενης αξίας 1.994.438,08€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή    2.500.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Η σύμβαση είναι σύμβαση έργου και  συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) Κατηγορία Οικοδομικών έργων με προϋπολογισμό 1.629.621,38(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε., απρόβλεπτα),

β) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων με προϋπολογισμό 366.230,50 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

Αντικείμενο του έργου:

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν οικοδομικές εργασίες φέροντος οργανισμού κτιρίου ήτοι: καθαιρέσεις-εκσκαφές-διάνοιξη υφιστάμενων ανοιγμάτων-καθαίρεση τμήματος στέγης,λιθοδομές, αποκατάσταση ξύλινων και συναφών προς αυτά στοιχείων,συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών στοιχείων, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης,κλιματισμού-εξαερισμού,ισχυρών και ασθενών ρευμάτων,δομημένης καλωδίωσης,εγκατάσταση ανελκυστήρα ατόμων και αναβατορίου κλίμακας καθώς και εργασίες  συντήρησης οροφογραφιών, κυματίων, ξύλινων στοιχείων και επιχρισμάτων, λίθινων, μεταλλικών αντικειμένων και πλακιδίων.

  Χρηματοδότηση: . Το έργο χρηματοδοτείται από τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» , άξονας Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία

του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων(ΤΣ)».

Το έργο συγχρηματοδοτείται  από το Ταμείο Συνοχής.

Προβλέπεται  χορήγηση προκαταβολής.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην

κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης 3η και άνω, β)  κατηγορία Η/Μ τάξης 1η και άνω ανεξάρτητα από την

έδρα τους και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους , σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται η 24/03/2020 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13.00μ.μ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα  (9) μήνες.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Εγγυήσεις Συμμετοχής : Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ 1 α) του άρθρου 72 του Ν 4412/2016,  εγγυητικής επιστολής ύψους 40.322,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης   στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88239 ) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.arta.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/03/2020  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις  18/03/2020.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Προσφυγές: Οι προσφυγές κατατίθενται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Λοιπές πληροφορίες:  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, fax: 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κατερίνα Σιώζου. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

                                                                                            Ο Δήμαρχος  Αρταίων

                                                                                           Χρήστος Κ.  Τσιρογιάννης

δείτε τα συνημμένα 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ_signed ΜΕΛΕΤΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ 2 7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed