Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση μελέτης: “ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ”

07 Αυγούστου 2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ

 

 

30-7413.018 (ΣΑΤΑ)

 

  Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 818.924,93€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Αριθμ. Πρωτ.: 18873 / 7 – 8 -2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός 35 & Αυξεντίου, 47100, Άρτα (κωδικός NUTS: EL541)

Τηλέφωνο: 2681362101, fax: 2681362253, Διεύθυνση Διαδικτύου: https://www.arta.gr

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αρταίων

Σημείο επαφής: Τμήμα Έργων & Μελετών, Πληροφορίες κ. Άγγελος Σακκάς, Τηλ. 2681362227, fax: 2681362254

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι:  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ» και ο τόπος της παροχής είναι η Άρτα.

ΙΙ.1.1 Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Εντός του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου της Άρτας έχει ανεγερθεί το ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» κατά τα τέλη της δεκαετίας 1950 – αρχή της δεκαετίας του 1960.

Το Ξενοδοχείο μαζί με την γύρω απ’ αυτό έκταση έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Αρταίων και σήμερα ευρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Ο Δήμος Αρταίων επιθυμεί την αξιοποίηση του κτιρίου αυτού και του περιβάλλοντος αυτού χώρου για χρήσεις που θα συμπληρώσουν τις παρεχόμενες από τον Δήμο εξυπηρετήσεις των Δημοτών, και παράλληλα θα επιτύχουν την ενδυνάμωση της κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της πόλης.

Με την ζητούμενη Μελέτη προβλέπονται:

α)         Η πλήρης Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Αποκατάστασης, Ανακαίνισης και Αναδιαρρύθμισης του υφισταμένου παλαιού κτιρίου ώστε να καταστεί αυτό κατάλληλο για τις προβλεπόμενες από τον Δήμο χρήσεις.

Οι χρήσεις αυτές θα εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, αναπτυξιακούς και πολιτιστικούς στόχους, καθώς και την αναψυχή των δημοτών.

β)         Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος το κτίριο χώρου με τέτοιον τρόπο, ώστε αφ’ ενός μεν να εξυπηρετούνται οι χρήσεις του κτιρίου και αφ’ ετέρου να καταστεί ο υπαίθριος αυτός χώρος ευχάριστος για τους χρήστες του κτιρίου ή τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Εκτιμώμενη Αξία: 818.924,93 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Ανά κατηγορία μελέτης:

317.808,87 € για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες) – CPV 71200000

162.829,19 € για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες) – CPV 71322000

185.246,22 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Η/Μ Μελέτες) – CPV 71321000

38.785,10 € για Τεύχη Δημοπράτησης – CPV 71242000

7.439,25 € για μελέτη Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. – CPV 71300000

Απρόβλεπτες δαπάνες: 106.816,30 €.

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 210 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Α. Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες

ΙΙΙ.Α.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 16.378,50 €,

Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται στο  5% επί της αξίας της σύμβασης

ΙΙΙ.Α.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:

Για την αμοιβή των Μελετών υπάρχει ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.) 30-7413.018 με τίτλο “Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας” στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2018, με συνολική πίστωση 100.000,00€ για το έτος  2018 και 306.200,00 € για το έτος 2019 (ΣΑΤΑ). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2013

ΙΙΙ.Α.3. Σύμπραξη ή κοινοπραξία

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών

Β. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Οι Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 17 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης, όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης, ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

Στον διαγωνισμό καλούνται:

α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Αρχιτεκτονική ( 06  ) Δ’ και άνω
Στατική ( 08 ) Δ’ και άνω
Ηλεκτρομηχανολογική ( 09 ) Δ’ και άνω

 

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της αναλυτικής Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και τεχνική επαγγελματική ικανότητα.

ΤΜΗΜΑ ΙV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή (ηλεκτρονική) διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.Για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και την σχετική στάθμισή τους.

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων www.arta.gr.
  2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15.00. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
  3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος των προσφορών: 10 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
  4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και τον (υπο)φάκελο “Τεχνική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 00.

ΤΜΗΜΑ V ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες άσκησης και εξέτασης των προβλεπόμενων δικαστικών μέσων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της Διακήρυξης.

Β. H Προκήρυξη σύμβασης, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 απεστάλη προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03-08-2018.

ΑΡΤΑ, 07 Αυγούστου 2018

                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δείτε τα αρχεία εδώ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ