Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Τ.Κ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

22 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΔΑ: 91ΠΤΩΨΑ-ΣΝ7
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα, 20 Σεπτεμβρίου 2023
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Αρ. Πρωτ.:  25652/οικ./20-09-2023
Τμήμα Εσόδων & Δημοτική Περιουσία

 

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Τ.Κ. ΛΙΜΙΝΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

   εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, η εκμίσθωση της δημοτικής (δασικής) έκτασης εμβαδού 1.095,47τ.μ., η οποία βρίσκεται εντός της μερικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη ΠΕ Άρτας (ΑΔΑ: 6ΑΣ746553Π8-ΠΒ0), αποτελεί τμήμα του με αριθμό 429 κληροτεμάχιο διανομής Λιμίνη Άρτας έτους 1929 και παραχωρήθηκε στην Κοινότητα Λιμίνη με την αριθ. 4199/21-03-1956 απόφαση Νομάρχη Άρτας, με ΚΑΕΚ 040480201033 και βρίσκεται στη θέση «ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΙ» της Κοινότητας Λιμίνης ΔΕ Αρταίων του Δήμου Αρταίων καθώς εμπίπτει στις επιτρεπτές επεμβάσεις εντός Δασών και Δασικών εν γένει εκτάσεων, κατά χρήση, η λειτουργία προσωρινής (υφιστάμενης) σταβλικής εγκατάστασης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 57/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, την 2η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα δημοπρασίας από 10:00 έως 10:30 π.μ.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 200,00€ ανά στρέμμα ετησίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ. 25619/οικ./20-09-2023 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

1095,47τ.μ. Χ 200,00€/στρ.(ελάχιστο όριο προσφοράς) = 219,094 (συνολικό ετήσιο μίσθωμα) Χ 10% (ποσό εγγύησης)= 21,91€ ως ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

   Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται σε μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα, με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ