Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ– ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)» “192469”

23 Σεπτεμβρίου 2022

22PROC011297380             αρ. πρωτ. 22041/23-09-2022

ΑΔΑ: 6Π6ΑΩΨΑ-30Δ            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ– ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα

και καινοτομία 2014-2020»

ΟΠΣ 5037526  –

Δήμος Αρταίων

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΚΑ:

 

1.700.000,00 €

64-7341.011

30-7326.044

    CPV: 45112700-2

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Έργο: O Δήμος Αρταίων, (Περ.οδός και Αυξεντίου , 47100, Άρτα, τηλ. 2681362100,  e-mail: dimos@arta.gr, www.arta.gr ) διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία  επιλογή αναδόχου για

την κατασκευή του έργου : «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ– ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)» εκτιμώμενης αξίας 1.370.967,74  (χωρίς ΦΠΑ) ή  1.700.000,00€  (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (Α’ 147) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο του έργου:

Το αντικείμενο του Έργου, αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» και περιλαμβάνει τις εργασίες ανάπλασης – ανακατασκευής – διαμόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων τμήματος του εμπορικού και ιστορικού πυρήνα της πόλης της Άρτας, σε συνδυασμό με την παράλληλη εξασφάλιση και διευθέτηση – επέκταση της υποδομής των εγκαταστάσεων δικτύων, την διαμόρφωση λειτουργικών διαμορφώσεων και την προμήθεια και τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού στην περιοχή διαμόρφωσης.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΠΑ (Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): 5037526) με το ποσόν 1.250.000,00 με τον Φ.Π.Α. και από Δημοτικούς πόρους με το ποσόν 450.000,00 με τον Φ.Π.Α.

Προβλέπεται    χορήγηση προκαταβολής.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών    που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ κατηγορίας 2η τάξη και άνω [i] και που είναι εγκατεστημένα σε: [ii]

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 ,της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 και της παρ.3β (βλ. άρθρο 21.3 Διακήρυξης).

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους , σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται η 10/10/2022 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00μ.μ.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα  (10) μήνες.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Εγγυήσεις Συμμετοχής : Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ 1 α) του άρθρου 72 του Ν 4412/2016,  εγγυητικής επιστολής ύψους 27.419,35 ΕΥΡΩ (είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών) και ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης   στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.arta.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30/10/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις  04/10/2022.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Προσφυγές: Οι προσφυγές κατατίθενται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Λοιπές πληροφορίες:  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, fax: 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος  Αρταίων

 

 Χρήστος Κ.  Τσιρογιάννης