Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: A/A ΕΣΗΔΗΣ “180928” “Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα : Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα – Ρόκκα”

16 Νοεμβρίου 2021

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΑΔΑ: ΨΛΙΛΩΨΑ-ΟΑΗ

21PROC009544835

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΠΑΑ 2014 -2020

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον

εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4.3.1«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

 

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα : Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα – Ρόκκα»

 

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα : Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα – Ρόκκα» (CPV:45-247111-1), Κωδικός ΝUTS: ΕL541, με προϋπολογισμό 1.728.387,10 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 2.143.200,00

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.724.729,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το παρόν έργο αφορά τις εργασίες επένδυσης από οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματος υφιστάμενου αρδευτικού αύλακα.

Ο αρδευτικός αυτός αύλακας σχεδόν σε όλο το μήκος του είναι χωμάτινος εκτός μικρών διάσπαρτων τμημάτων που είναι επενδεδυμένα. Ξεκινά για μικρό μήκος στην αρχή σαν επενδεδυμένος μετά είναι χωμάτινος και ξαναβρίσκει στην πορεία του μικρά επενδεδυμένα κομμάτια, που άλλα τα διατηρούμε λόγω καλής κατάστασης και άλλα τα αποξηλώνουμε. Αποτελεί τον κεντρικό αύλακα δικτύου άρδευσης από τον οποίο αρδεύονται τα κτήματα με τους συνεχόμενους κύριους και δευτερεύοντες αρδευτικούς αύλακες των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχέρνας, Γραμμενίτσας, Ρόκα, τμήματος του Τοπ-Αλτί Άρτας και Γέφυρας Άρτας ως και το αγρόκτημα Χανοπούλου της Τοπικής Κοινότητας Γριμπόβου. Ο κεντρικός αυτός αρδευτικός αύλακας λαμβάνει το νερό από τη λίμνη του φράγματος Πουρναρίου (Πουρνάρι ΙΙ), μέσω υφιστάμενου επεδεδυμένου αύλακα που από το τέλος του ξεκινά η εν λόγω μελέτη.

Λόγω του χωμάτινου χαρακτήρα του υφιστάμενου αύλακα, παρουσιάζονται προβλήματα διαρροής, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται καλλιέργειες, να μην επαρκεί το νερό για άρδευση και τέλος οι τελευταίες καλλιέργειες να μένουν απότιστες. Επιπλέον το κόστος συντήρησης του είναι μεγάλο αφού θα πρέπει να καθαρίζεται από την αυτοφυή βλάστηση κάθε χρόνο, για να επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή του νερού.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων είναι επιτακτική η ανάγκη  επένδυσής του.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών από πλημμύρες καθώς και επαρκές πότισμα για όλες τις καλλιέργειες. Γίνεται εξοικονόμηση νερού και χρημάτων μιας και με την επένδυση εξαλείφονται τα φαινόμενα διαρροής του νερού και μειώνεται κατά πολύ το κόστος συντήρησης του

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arta.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν ηλεκτρονικό φάκελο στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α «180928» για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, στην 3η τάξη και άνω..

Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο  βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου  της διακήρυξης.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/12/2021., ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  15:00  μ.μ.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 21/12/2021., ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριάντα τέσσερις χιλιάδες, πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (34.567,74 ΕΥΡΩ €) και ισχύ μέχρι την …16/02/2023….

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4.3.1«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ (0022009876), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2021ΣΕ08210009.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο,   ποσού ίσο με …86.418,00ευρώ (ογδόντα έξι χιλιάδες, τετρακόσια δέκα οχτώ ευρώ)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2644/29-10-2021 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμος Αρταίων (Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου) αρμόδιος υπάλληλος Σιώζου Αικατερίνη (τηλ.:2681362235 email:siozou@arta.gr ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων (τηλ.:2681362205 Φαξ:…2681362254), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020  ΣΑ 082/1.

Ο ενάριθμος του έργου είναι :  2021ΣΕ08210009.

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : “180928”

 

…Άρτα…,…16/11/2021.

Ο  Δήμαρχος Αρταίων

Χρήστος Τσιρογιάννης

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ 12. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ_sighn 14. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___161121 

EESPD  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ SXEDIA