Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

14 Αυγούστου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα  13 Αυγούστου 2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αριθ. πρωτ. 17841/2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών    
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 62Φ4ΩΨΑ-ΠΡΠ
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Ζιώγα Μαλίτσα
Τηλ: 2681362206

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης ως κάτωθι:

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την  ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020  (ΦΕΚ 164/15-05-2020 τεύχος Β’) ΥΠΟΙΚ. ορίζονται ως εξής:

Τοποθεσία Άσκηση δραστηριότητας Ιδιότητες Τετραγωνικά μέτρα
Παραλία Αυλερή, κάτω από τη Γέφυρα ή «Σαλαώρα»  

Λειτουργία καντίνας

 

 

Αιγιαλός

 

15 τμ

Μεταξύ έδρας Συνεταιρισμού Λογαρούς και οικισμού Κορωνησίας  

Λειτουργία καντίνας

 

 

Αιγιαλός

 

15 τμ

 

Θέση «Παραλίας Αυλερή, κάτω από τη Γέφυρα ή θέση «Σαλαώρα»

ΚΤΑ Εμβαδό τμ Κορυφές Χ Ψ
Ε1 15,000 Α 227 957.496 4 324 887.063
Β 227 959.377 4 324 889.400
Γ 227 963.272 4 324 886.265
Δ 227 961.390 4 324 883.928

 

Θέση «Μεταξύ έδρας Συνεταιρισμού Λογαρούς και οικισμού Κορωνησίας»

ΚΤΑ Εμβαδό τμ Κορυφές Χ Ψ
Ε2 15,000 1 232 610.267 4 323 031.748
2 232 613.076 4 323 032.802
3 232 614.833 4 323 028.121
4 232 612.024 4 323 027.067

Σύμφωνα με το άρθρα 3 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 164/15-05-2020 τεύχος Β’) ΥΠΟΙΚ., δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με αντάλλαγμα του άρθρου 7 και μέχρι το χρονικό όριο του άρθρου 6 της ΚΥΑ, με δικαίωμα παραχώρησης σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξης επιτηδεύματος και ναυταθλητικά σωματεία. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΚΥΑ στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες), εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 4(β) του άρθρου 14 της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (2161 Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το αριθμ. Δ1γ/γ.π./37278 και 36879/25-06-2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500,00€, για την πρώτη μισθωτική περίοδο (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/20), το ποσό των 600,00€ για τη δεύτερη μισθωτική περίοδο (1/1/21 έως 31/12/21) και το ποσό των 600,00€ για την τρίτη μισθωτική περίοδο (1/1/19 έως 31/12/22).

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων και των τριών μισθωτικών περιόδων επί των οριζόμενων στη διακήρυξη ελάχιστων ορίων πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου προκειμένου για χρόνο μικρότερο του έτους για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης, ήτοι: 170,00 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και σε όλα τα  ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αρταίων,  όπου θα αναρτηθεί και η αριθμ. 17837/2020 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής

 

                                                                                              Ο Δήμαρχος

                                                                                                        

                                                                                  Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΝΤΙΝΑ-2020_protocol-2020-17837