Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

05 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΔΑΜ:            23PROC013352244                                                                              ΑΔΑ: ΨΠΓΝΩΨΑ-ΧΘΗ

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                             Άρτα: 05-09-2023
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 24068

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας υπολειπόμενου Εξοπλισμού πράσινου σημείου Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού  94.612,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5042232.  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ 2021ΕΠ21810007. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2023 στον Κ.Α. 64-7135.008 «Προμήθεια εξοπλισμού Πρασίνου Σημείου Άρτας (Υποέργο 2  ΕΣΠΑ)» ύψους 276.708,19 € και ΚΑ 30-7135.024 «Προμήθεια εξοπλισμού Πρασίνου Σημείου Άρτας – Υποέργο 2, ιδία συμμετοχή)» ύψους 21.444,85 €.

 

Η προμήθεια χωρίζεται σε τρια (3) τμήματα τα οποία είναι οι εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: «Ελαστιχοφόρος φορτωτής», συνολικά 1 τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 70.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο με ΦΠΑ 86.800,00 €).

ΤΜΗΜΑ 2: «Σήμανση – πινακίδες», συνολικά 1 τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 2.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο με ΦΠΑ 3.100,00 €).

ΤΜΗΜΑ 3: «Συρμάτινα καλάθια», συνολικά 10 τεμάχια εκτιμώμενης αξίας 3.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο με ΦΠΑ 4.712,00 €).

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 20-09-2023 ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 225130.  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων ή για συγκεκριμένα τμήματα, αλλά για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.  Το σύνολο των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε οικονομικό φορέα είναι τρια (3).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ, αναλυτικότερα:

Α/Α Περιγραφή Είδους Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΔΑΠΑΝΗ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤ.ΣΥΜΜΕΤ. ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤ.ΣΥΜΜΕΤ.
0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜ. 12 76.300,00 1.526,00 Χίλια πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ
1 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΕΜ. 1 70.000,00 1.400,00 Χίλια τετρακόσια ευρώ
2 ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΕΜ. 1 2.500,00 50,00 Πενήντα ευρώ
3 ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΤΕΜ. 10 3.800,00 76,00 Εβδομήντα έξι ευρώ

 

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ