Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

31 Μαΐου 2021

ΑΔΑ: 6ΗΞΖΩΨΑ-ΞΜΩ

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Άρτα: 31-05-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         Αρ.Πρωτ.: 12022

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων (cpv: 34144512-0, 34144212-7 και 34114000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  985.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός για το κάθε τμήμα είναι ο εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: «Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 16 m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας», συνολικά τρια (3) τεμάχια εκτιμώμενης αξίας 405.000,00 € (135.000,00 € ανά τεμάχιο) πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 502.200,00 €).

ΤΜΗΜΑ 2: «Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8 m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 115.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 142.600,00 €).

ΤΜΗΜΑ 3: «Υδροφόρο όχημα», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 125.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 155.000,00 €).

ΤΜΗΜΑ 4: «Καδοπλυντήριο», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 186.000,00 €).

Η παρούσα σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 1 της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό MIS 5052654. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ κωδ. ΣΑΕΠ 0181 (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ01810031).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7132.002 «Προμήθεια δημοτικά ενεργειακών αποδοτικών οχημάτων» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30-06-2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι οι 108448 (απορριμματοφόρο όχημα 16 m3 – Τμήμα 1), 108450 (απορριμματοφόρο 8 m3 – Τμήμα 2), 108451 (υδροφόρο όχημα – Τμήμα 3) και 108452 (καδοπλυντήριο – Τμήμα 4).  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα η αξίας της εγγυητικής φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύνολο τμημάτων 795.000,00 15.900,00 Δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ
(Τμήμα 1) Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 16m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας 405.000,00 8.100,00  

Οκτώ χιλιάδες εκατό ευρώ

(Τμήμα 2) Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας 115.000,00 2.300,00  

Δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ

(Τμήμα 3) Υδροφόρο οχημα 125.000,00 2.500,00 Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(Τμήμα 4) Καδοπλυντήριο 150.000,00 3.000,00 Τρεις χιλιάδες ευρώ

 

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης από τον προμηθευτή, η οποία καθορίζεται στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης και ορίζεται στο ποσό ύψους 2% επί του ποσού της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ του τμήματος που κατατέθηκε προσφορά.

Η προμήθεια είναι χωρισμένη σε συνολικά τέσσερις (4) ομάδες και είναι στον διαγωνισμό.  Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144512-0 Απορριμματοφόρα 16 και 8m3, 34144212-7 Υδροφόρο όχημα και 34114000-9 Καδοπλυντήριο.

Προσφορές υποβάλλονται για όλες τις ομάδες ή για συγκεκριμένες ομάδες, πάντα όμως η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών της ομάδος για το οποίο κατατίθεται.  Ο μέγιστος αριθμός ΟΜΑΔΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερις (4).

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

6η ΕΝΕΡΓ ΑΠΟΔΟΤ ΟΧΗΜΑΤΑ (108448 450 451 452)