Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

24 Οκτωβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα
Τηλ.: 2681362290
e-mail: merkoviti@arta.gr
  ΑΔΑ: 91ΣΓΩΨΑ-Δ92

Άρτα: 24/10/2022
Αρ.Πρωτ.: 24398

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας (cpv: 34430000-0, 72268000-1), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των αντικειμένων του διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού  291.542,14 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση αφορά την Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων» Υποέργο 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» με κωδικό MIS 5037526. Η  σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910026) καθώς και κατά ένα μέρος από δημοτικούς πόρους.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Αρταίων στον Κ.Α. 64-7341.012  « Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΕΣΠΑ) ( Υποέργο 2 της πράξης Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων)» ύψους 250.000,00 €   και στον προϋπολογισμό των ετών 2022-2023 στον ΚΑ 30-7135.030 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (Δημοτικοί πόροι) ( Υποέργο 2 της πράξης Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων) » ύψους 1.000,00 € για το έτος 2022 και 40.542,14 € για το έτος 2023.

 

Η προμήθεια και εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο (2) ομάδες οι οποίες είναι οι εξής:

 

 

 

Α/Α

 

Περιγραφή Προμήθειας

Σύνολο
Κόστους
χωρίς ΦΠΑ
Σύνολο

Κόστους
με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1 Προμήθεια Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης σε 9 σημεία Πεζοδρόμων με 15 βυθιζόμενα κολωνάκια/μπάρες 141.838,02€ 175.879,14€
ΟΜΑΔΑ 2 Προμήθεια Συστήματος Έξυπνης

Κοινής Χρήσης Ποδηλάτων, με 12 ποδήλατα και 2 σταθμούς ποδηλάτων

93.276,61€ 115.663,00€
  ΣΥΝΟΛΟ 235.114,63 291.542,14

 

 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 23/11/2022 ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 173139.

 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, αναλυτικότερα:

Α/Α Περιγραφή Είδους ΜΟΝ ΠΟΣOT. ΔΑΠΑΝΗ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤ. ΣΥΜΜΕΤ. ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤ. ΣΥΜΜΕΤ.
0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ τεμ. 273 235.114,63 4.702,29 Τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δυο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά
1 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης σε 9 σημεία πεζοδρόμων με 15 βυθιζόμενα κολωνάκια/μπάρες τεμ. 252 141.838,02 2.836,76 Δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά
2 Προμήθεια συστήματος για την έξυπνη κοινή χρήση ποδηλάτων, με 12 ποδήλατα και 2 σταθμούς ποδηλάτων τεμ. 21 93.276,61 1.865,53 Χίλια οκτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα τρία λεπτά

 

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης από τον προμηθευτή, η οποία καθορίζεται στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι εννέα χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (9.404,59 €) για το σύνολο των ομάδων ή πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (5.673,52 €) για την 1η ομάδα και τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και έξι λεπτά (3.731,06 €) για την 2η ομάδα.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης και ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.702,29 €) για το σύνολο των ομάδων, δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (2.836,76 €) για την 1η ομάδα και χίλια οκτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1.865,53 ευρώ) για την 2η ομάδα.

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των αντικειμένων του διαγωνισμού ή για  συγκεκριμένη ομάδα, πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

 

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14/10/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Μερκοβίτη Ανδριάνα,   τηλ.2681362290)

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ