Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

30 Νοεμβρίου 2022

 

ΑΔΑΜ: 22PROC011702747                                                            ΑΔΑ: 6ΗΒ0ΩΨΑ-3ΝΙ

                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                          Άρτα: 30-11-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 27511

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οχήματος περισυλλογής ζώων συντροφιάς (cpv: 34131000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  21.266,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η παρούσα σύμβαση αφορά την Πράξη «Δράσεις για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αρταίων». Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (Φιλόδημος ΙΙ αριθ. ενάρ. έργου ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010) και δημοτικούς πόρους.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Αρταίων στους Κ.Α. 69-7132.001 «Προμήθεια οχήματος περισυλλογής ζώων συντροφιάς (Φιλόδημος ΙΙ)» ύψους 18.099,99 € και ΚΑ 70-7132.001 «Προμήθεια οχήματος περισυλλογής ζώων συντροφιάς (δημοτικοί πόροι)» ύψους 3.170,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30-12-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 177513.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, συνολικής αξίας 343,00 €.  Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης από τον προμηθευτή, η οποία καθορίζεται στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.   Η εγγύηση καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης και ορίζεται στο ποσό των 343,00 €.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 25-11-2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

κ.α.α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ