Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

(ΟΡΘΗ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

08 Ιουλίου 2021

(ΟΡΘΗ)  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ                                                                                                                                                                                       

                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ                                                              ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                                                                                         Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. 118/2020 (ΑΔΑ: 9ΗΖ2ΩΨΑ-ΦΦΙ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων .
  2. Την αριθμ. 163/2020 (ΑΔΑ: 9060ΩΨΑ-ΒΒΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης όρων και καθορισμού κατώτατου ορίου μισθώματος της διακήρυξης δημοπρασίας.
  3. Την αριθμ. 7699/2021 απόφαση Δημάρχου Αρταίων με την οποία διακηρύσσεται ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΠΤΡΙΒΗ) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.
  4. Την αριθμ. 7769/2021 (ΑΔΑ: ΩΙΣΠΩΨΑ-ΦΑΛ) Περίληψη Διακήρυξης του Δήμου Αρταίων
  5. Το από 7η Μαΐου 2021 πρακτικό διεξαγωγής δημοπρασίας, της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, σύμφωνα με το οποίο, δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης και η δημοπρασία απέβη άγονη.
  6. Την αριθμ. 190/2021 (ΑΔΑ: 9ΤΝ0ΩΨΑ-ΘΒΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του από 7ης Μαΐου 2021 πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ), όπως οριζόταν στην αρ.πρωτ. 7769/2021 Περίληψη Διακήρυξη σε συνέχεια της αριθμ. 7699/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, κατά την οποία  δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης και απέβη άγονη.
  7. Το άρθρο 12 -Επανάληψη Δημοπρασίας, της αρ. πρωτ. 7699/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης

                                                    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ότι εκτίθεται σε Επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου το οποίο περιλαμβάνει, δημοτική έκταση εμβαδού 1.253,01 τ.μ. (ΚΑΕΚ κτηματολογίου 040290108001) εντός της οποίας εμπεριέχεται ισόγειο ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα εμβαδού 115,95 τ.μ. με αριθμό ταυτότητα ακινήτου (ΑΤΑΚ 01154458799), εκτός ορίων οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου, για χρήση υδρόμυλου-νεροτριβής, που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 6/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα ‘’ΔΙΩΝΗ’’ του Εκθεσιακού Κέντρου «ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ» , στις 15 Ιουλίου  2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.                                                                                                   

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου υδρόμυλο-νεροτριβή (συνολικά, με ότι εμπεριέχεται σε αυτό),  ορίζεται το ποσό των 680,00€/μηνιαίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη αρ. πρωτ. 7699/19-4-2021 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), δηλαδή εγγυητική ποσού 816,00€. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.                                      Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί σε  μία ημερήσια εφημερίδα, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr)  όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στα ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας Άρτας και στο ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου (το δημοσιότερο μέρος της έδρας της Δ.Ε. Ξηροβουνίου όπου βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4 ΟΡΘΗ Επαναληπτικη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Υδρομυλος-νεροτριβη ΚΑΜΠΗΣ –