Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

12 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΔΑ:   Ψ2ΗΧΩΨΑ-32Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα   07 Σεπτεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αρ. πρωτ. 24356/2023
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
Τμήμα εσόδων    

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

για την βραχυχρόνια εκμίσθωση των δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων των Κοινοτήτων Ανέζα και Ράχη της ΔΕ Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων
  2. Την αριθ. 57/2023 (ΑΔΑ ΨΒΕ6ΩΨΑ-289) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότηση Επιτροπής των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)
  3. την αριθ. 110/2023 (ΑΔΑ: 6Θ7ΤΩΨΑ-ΨΓ8) απόφαση Δ.Σ με την οποία αποφάσισε την εκμίσθωση των αγροτικών (σχολικών-δημοτικών) εκτάσεων  Κοινοτήτων Ανέζα και Ράχης της ΔΕ Αμβρακικού, του Δήμου Αρταίων, με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.
  4. την αριθ. 195/2023 (ΑΔΑ: 68ΩΞΩΨΑ-3Υ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτικών (σχολικών- δημοτικών) εκτάσεων  της ΔΕ Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων, με πλειοδοτική, φανερή και       προφορική δημοπρασία.
  5. Την αριθ. 13906/23-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΤΩΕΩΨΑ-1ΜΩ) περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας, σε συνέχεια της αριθ. 13885/23-05-2023  Διακήρυξη δημοπρασίας Δήμου Αρταίων περί εκμίσθωσης αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Αρταίων,
  6. Την αριθ. 260/2023 (ΑΔΑ: Ψ1ΧΨΩΨΑ-Σ26) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί « Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας (η οποία διεξήχθη την 6η Ιουνίου 2023)  για την βραχυχρόνια εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων των κοινοτήτων Ανέζα και Ράχη της ΔΕ Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με την αριθ. 341/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 99ΤΤΩΨΑ-13Ε)

 

                                                            ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση των αγροτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων  των Κοινοτήτων Ανέζα και Ράχης της Δ.Ε. Αμβρακικού ως κάτωθι:

 

α/α Κατηγορία Έκτασης Αριθ.

Αγρό

Έκταση σε τ.μ. Θέση Κοινότητα Διάρκεια

Μίσθωσης

1. Σχολική,

Με αριθ. ΚΑΕΚ

040690119048

Αρ. 721  

10.000,00τ.μ

 

ΚΑΝΑΤΑ

 

Ράχη

4 έτη, με

+2  έτη παράταση

2. Σχολική,  

Αρ.

 

2.600,00τ.μ

 

ΛΑΜΠΡΕΣ

 

Ράχη

4 έτη, με

+2  έτη παράταση

3. Σχολική,  

Αρ.

 

1.700,00τ.μ

 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

 

Ράχη

4 έτη, με

+2  έτη παράταση

 

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 57/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη & ώρα ως κάτωθι:

α/α Κατηγορία Έκτασης Αριθ.

Αγρό

Έκταση σε τ.μ. Θέση Κοινότητα Ώρα

Διαγωνισμού

1. Σχολική,

Με αριθ. ΚΑΕΚ

040690119048

Αρ. 721  

10.000,00 τμ

 

ΚΑΝΑΤΑ

 

Ράχη

11:00 έως

11:30 π.μ.

2. Σχολική,  

Αρ.

 

2.600,00τ.μ

 

ΛΑΜΠΡΕΣ

 

Ράχη

11:30 έως

12:00 π.μ.

3. Σχολική,  

Αρ.

 

1.700,00τ.μ

 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

 

Ράχη

12:00 έως

12:30 π.μ.

 

   Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

 

α/α Κατηγορία Έκτασης Αριθ.

Αγρό

Έκταση σε τ.μ. Θέση Κοινότητα Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
1. Σχολική,

Με αριθ. ΚΑΕΚ

040690119048

Αρ. 721  

10.000,00τμ

 

ΚΑΝΑΤΑ

 

Ράχη

 

32,50€/στρ.

2. Σχολική,  

Αρ.

 

2.600,00τ.μ

 

ΛΑΜΠΡΕΣ

 

Ράχη

 

35,00€/στρ

3. Σχολική,  

Αρ.

 

1.700,00τ.μ

 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

 

Ράχη

 

35,00€/στρ.

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

 

α/α  

Κατηγορία Έκτασης

 

Αριθ.

Αγρό

 

Έκταση σε τ.μ.

 

Θέση

Ελάχιστο Συνολικό μίσθωμα Ποσό εγγυητικής  προσφορά
1. Σχολική,

Με αριθ. ΚΑΕΚ

040690119048

Αρ. 721  

10.000,00τμ

 

ΚΑΝΑΤΑ

10.000,00τ.μ

Χ 32,50€/στρ

= 325,00€

 

32,50€

2. Σχολική,  

Αρ.

 

2.600,00τ.μ

 

ΛΑΜΠΡΕΣ

2.600,00τ.μ

Χ 35,00€/στρ

= 91,00€

 

9,10€

3. Σχολική,  

Αρ.

 

1.700,00τ.μ

 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

1.700,00τ.μ

Χ 35,00€/στρ

= 59,50€

 

5,95€

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, με επιμέλεια του Δημάρχου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων, στο αντίστοιχο ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού και στους Προέδρους των Κοινοτήτων στα όρια των οποίων ανήκουν οι προς δημοπράτηση δημοτικές εκτάσεις.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ