Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

11 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΔΑ:  6Χ4ΨΩΨΑ-34Θ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα,  07 Σεπτεμβρίου 2023
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Αρ. Πρωτ.: 24376/2023
Τμήμα Εσόδων &Δημοτική Περιουσία

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1.  Την αριθ. 81/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΑ8ΩΨΑ-ΝΜ3 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί « Έγκριση Μακροχρόνιας-Πολυετούς  εκμίσθωσης  (έως 30 έτη) και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας,  καλλιεργήσιμων εκτάσεων του δήμου Αρταίων   για τύπο καλλιέργειας αυτής της δενδροκαλλιέργεια- δενδροκομία (καρποφόρων-οπωροφόρων δέντρων).
  2. Την αριθ. 191/2023 (ΑΔΑ: ΩΧ1ΑΩΨΑ-ΟΝ7) Απόφαση Δημοτικού περί «Διόρθωση – Συμπλήρωση της αριθ. 81/2023 (ΑΔΑ 6ΠΑ8ΩΨΑ-ΝΜ3) προηγούμενης απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Έγκριση Μακροχρόνιας-Πολυετούς εκμίσθωσης (έως 30 έτη) και καθορισμό των όρων διακήρυξης δημοπρασίας …»
  3. την αριθ. 16702/20-06-2023 (ΑΔΑ: 6Α6ΝΩΨΑ-9ΘΠ) περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας  σε συνέχεια της αριθ. 16694/20-06-2023  Διακήρυξη δημοπρασίας περί εκμίσθωσης αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Αρταίων.
  4. Την αριθ. 283/2023 (ΑΔΑ: 99ΝΙΩΨΑ-ΝΤΜ) απόφαση Δημοτικού συμβουλίου περί «Ακύρωση της αριθ. 297/2023 (ΑΔΑ: 6ΜΝ2ΩΨΑ-ΚΑ2) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την μακροχρόνια εκμίσθωση … », λόγω αναρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής και την εκ νέου λήψη απόφασης, περί έγκριση της από 18-07-2023 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων περί «Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την μακροχρόνια εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων … ),  από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αρταίων»

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε Επαναληπτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία (για 2η φορά), με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, μεταξύ όλων των δημοτών κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας στα όρια της οποίας ανήκει η καλλιεργήσιμη έκταση, αποκλείοντας από τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία ιδιοκτήτες καλλιεργησίμων εκτάσεων, με αριθμό στρεμμάτων άνω των 25 στρεμμάτων (ιδιόκτητα ή μισθωμένα), η πολυετής (μακροχρόνια) εκμίσθωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στα όρια των Κοινοτήτων Καλαμιάς, Κιρκιζατών, Γαβριάς, Πολύδροσο, Ψαθοτοπίου, Καλογερικού και Γριμπόβου που επιδέχονται για τύπο καλλιέργειας τη δενδροκομία και για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) έτη, ως εξής:

α/α Κατηγορία Έκτασης Αριθ.

Αγροτ.

Έκταση σε στρεμ. Θέση Κοινότητα Διάρκεια

Μίσθωσης

1. Δημοτική Αρ. 24274,22 Πατρούς Καλαμιά 30 έτη
2. Δημοτική Αρ. 11777,74 Ροκκάτικα Καλαμιά 30 έτη
3. Δημοτική Αρ.   7043,08 Καμάρες Κιρκιζάτες 30 έτη
4. Σχολ. κλήρος Αρ. 12  4961,14 Ράχες Πολύδροσο 30 έτη
5. Σχολική Αρ. 436 14250,00 Αραμπάδες Γαβριά 30 έτη
6. Δημοτική Αρ.  7431,16 Μπούκες Ψαθοτόπι 30 έτη
7. Σχολική Αρ. 148 20503,38 Γεφύρια Καλογερικό 30 έτη
8. Σχολική Αρ. 11997,30 Άγ. Σαράντα Γριμπόβου 30 έτη

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 57/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Σεπτεμβρίου  2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα ως κάτωθι:

α/α Κατηγορία Έκτασης Αριθ.

Αγροτ.

Έκταση σε στρεμ. Θέση Κοινότητα Ώρα

Διαγωνισμού

1. Δημοτική Αρ. 24274,22 Πατρούς Καλαμιά 09:00 έως

09:30 π.μ.

2. Δημοτική Αρ. 11777,74 Ροκκάτικα Καλαμιά 09:30 έως

10:00 π.μ.

3. Δημοτική Αρ.   7043,08 Καμάρες Κιρκιζάτες 10:00 έως

10:30 π.μ.

4. Σχολ. κλήρος Αρ. 12  4961,14 Ράχες Πολύδροσο 10:30 έως

11:00 π.μ.

5. Σχολική Αρ. 436 14250,00 Αραμπάδες Γαβριά 11:00 έως

11:30 π.μ.

6. Δημοτική Αρ.  7431,16 Μπούκες Ψαθοτόπι 11:30 έως

12:00 π.μ.

7. Σχολική Αρ. 148 20503,38 Γεφύρια Καλογερικό 12:00 έως

12:30 π.μ.

8. Σχολική Αρ. 11997,30 Άγ. Σαράντα Γρίμποβο 12:30 έως

13:00 π.μ.

 

Το ελάχιστο (κατώτατο) όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται ανάλογα με το χαρακτηρισμό της έκτασης «ως μη αρδευόμενη έκταση ημιορεινής ζώνης» ή «ως αρδευόμενη έκταση πεδινής ζώνης» (ΠΟΛ. 1077-ΦΕΚ Β΄836/2014- ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ), ήτοι:

α/α Κατηγορία Έκτασης Αριθ.

Αγροτ.

Έκταση σε στρεμ. Θέση Κοινότητα Ελάχιστο Όριο Πρώτης Προσφοράς
1. Δημοτική Αρ. 24274,22 Πατρούς Καλαμιά 42,73€/στρ. ετησίως
2. Δημοτική Αρ. 11777,74 Ροκκάτικα Καλαμιά 42,73€/στρ. ετησίως
3. Δημοτική Αρ.   7043,08 Καμάρες Κιρκιζάτες 42,73€/στρ. ετησίως
4. Σχολ. κλήρος Αρ. 12  4961,14 Ράχες Πολύδροσο 42,73€/στρ. ετησίως
5. Σχολική Αρ. 436 14250,00 Αραμπάδες Γαβριά 42,73€/στρ. ετησίως
6. Δημοτική Αρ.  7431,16 Μπούκες Ψαθοτόπι 42,73€/στρ. ετησίως
7. Σχολική Αρ. 148 20503,38 Γεφύρια Καλογερικό 42,73€/στρ. ετησίως
8. Σχολική Αρ. 11997,30 Άγ. Σαράντα Γρίμποβο 13,06€/στρ. ετησίως

 

Το ποσό της κάθε προφορικής αντιπροσφοράς ορίζεται στο ένα ευρώ ανά στρέμμα  (1€/στρ.).

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

 

 

Θέση

 

 

Έκταση

(στρ)

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία
Άγιοι Σαράντα 11997,30 13,06€ 156,69€      15,67€
Ράχες  4961,14 42,73€   212,00€      21,20€
Αραμπάδες 14250,00 42,73€   608,91€      60,89€
Πατρούς 24274,22 42,73€ 1037,24€    103,72€
Ροκκάτικα 11777,74 42,73€   503,26€      50,33€
Καμάρες  7043,08 42,73€   300,95€      30,10€
Μπούκες  7431,16 42,73€   317,53€      31,75€
Γεφύρια 20503,38 42,73€   876,11€      87,61€

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.

Η παρούσα επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα και σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα με επιμέλεια του Δημάρχου,  τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Αρταίων και σε εμφανές σημείο στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 270/81.

Η παρούσα επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί αμελλητί στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Δι@ύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων  (www.arta.gr) μετά της αριθ. 16694/20-06-2023  Διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                                                                    

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ