Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) που βρίσκεται εντός κλειστού Γυμναστηρίου Τ9 Κωστακιών

05 Απριλίου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΔΑ:  ΡΩΑ8ΩΨΑ-7Τ5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα, 04 Απριλίου 2024
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Αρ. Πρωτ.: 6921/οικ./04-04-2024
Τμήμα Εσόδων & Δημοτική Περιουσία

 

   

                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου -κυλικείο – που βρίσκεται εντός κλειστού Γυμναστηρίου Τ9 Κωστακιών, συνολικού εμβαδού ακινήτου 9,60 τ.μ., ιδιοκτησίας δήμου Αρταίων για την παροχή υπηρεσιών κυλικείου

 

                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                        ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου -κυλικείο-, στεγασμένος χώρος του μεσορόφου  και εντός του «ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ9 ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ»  που βρίσκεται στην Κοινότητα Κωστακιών της Δημοτικής Ενότητας Άρτας του Δήμου Αρταίων (αρ. οικοδ. αδείας 261/05 & αριθ. 991435/2024 Πράξη Πιστοποιητικού (ενεργητικής) Πυροπροστασίας, αποτελούμενο από : α) το χώρο του «ΜΠΑΡ» εμβαδού 4,65 τ.μ. και β) τον  βοηθητικό χώρο της «ΑΠΟΘΗΚΗΣ» εμβαδού 4,95 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν εκμισθωμένου ακινήτου  9,60 τ.μ., όπως αποτυπώνεται επακριβώς επί του συνημμένου σχεδίου κάτοψης μεσορόφου του  «ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ9 ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), για τη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών από κυλικείο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 52/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, την 16η Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα δημοπρασίας από 10:00 έως 11:00 π.μ.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 100,00€ ανά μήνα

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ. 6919/οικ./04-04-2024 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι, ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 120,00€.

   Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται σε μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα, με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                                                                    

                                                                         ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ