Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (κτήριο) για το γραφείο Κοινότητας Κεραματών και Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Κεραματών

05 Απριλίου 2024

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Άρτα  04/04/2024
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αριθ. πρωτ.: 6956/οικ./04-04-2024
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΑΔΑ:  69ΝΜΩΨΑ-ΔΧ7
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

 

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου(κτήριο)

για τη στέγαση του γραφείου της Κοινότητας Κεραματών καθώς και τη λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Κεραματών στην κοινότητα Κεραματών    

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

     Την διενέργεια φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη στέγαση του γραφείου της Κοινότητας Κεραματών καθώς και τη λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Κεραματών στην κοινότητα Κεραματών    

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ. 6950/οικ./04-04-2024 διακήρυξης, να υποβάλλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων, υπόψη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αρταίων.

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός φακέλου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων : εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τοπικό τύπο, δηλαδή από την 6η Απριλίου 2024 μέχρι και την 25η Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του ΠΔ 270/81.

     Η μίσθωση θα διαρκέσει για δώδεκα (12) έτη (Ν. 3130/2003).

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του       συμφωνητικού μίσθωσης.

     Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας μειοδοτικής δημοπρασίας, ορίζεται η καθορισθείσα με την έγγραφη πρόσκληση-απόφαση δημάρχου και σύμφωνα με την  εκτιμηθείσα τιμή  της επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.

     Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα).

Το κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις παρακάτω (προδιαγραφές) προϋποθέσεις:

 1. Θα πρέπει να βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Κεραματών και συγκεκριμένα στο κέντρο της Κοινότητας Κεραματών, της Δημοτικής Ενότητας Αρταίων του Δήμου Αρταίων.
 2. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να είναι ενιαίο ισόγειο κτίσμα και να διαθέτει τρεις (3) αίθουσες, συνολικού εμβαδόν από 100- 120 τ.μ.

Σημειώνεται ότι:

α) Τυχόν πατάρι ή υπόγειο που θα συνυπάρχει στον προς ενοικίαση χώρο δεν θα προσμετρηθεί στο κατώτατο όριο των 100τ.μ. ούτε και στην προσφερόμενη τιμή. Στο πατάρι ή υπόγειο μπορεί να λειτουργούν μόνο χώροι αποθήκευσης  β) Τυχόν άλλοι χώροι που θα συνυπάρχουν στον προς ενοικίαση χώρο δεν θα προσμετρηθούν και θα πρέπει να απομονωθούν από τον ιδιοκτήτη του, εφόσον αυτό ζητηθεί.

 1. Το προσφερόμενο ακίνητο να είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα (π.χ. εντός δύο (2) μηνών)
 2. Να έχει τις κατά νόμο απαιτούμενες προδιαγραφές του άρθρου 25 παρ. 14 του ν. 4178/13 όπως αυτό ισχύει περί κύριας χρήσης χώρου και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας που διέπει την εν λόγω χρήση.
 3. Να διαθέτει προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή τη δυνατότητα διαμόρφωσης της προσβασιμότητας, που να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
 4. Να διαθέτει έναν (1) χώρο υγιεινής (wc) και έναν (1) επιπλέον χώρο υγιεινής για ΑΜΕΑ ή  να υπάρχει δυνατότητα κατασκευής του.
 5. Να είναι εύκολα προσβάσιμο. Θα συνεκτιμηθεί η απόσταση από στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, εύρος πεζοδρομίων, κίνηση μέσω πλατείας ή πεζόδρομου κλπ., και δυνατότητα προσφερόμενου χώρου στάθμευσης.

Επίσης θα προτιμηθούν κτίρια, που έχουν την είσοδό τους σε κεντρική οδό.

 1. Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει πλήρεις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 2. Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 3. Το προσφερόμενο κτίριο δεν πρέπει να έχει φθορές στον φέροντα οργανισμό ή στην τοιχοποιία ή στα επιχρίσματα.
 4. Να μην έχει σοβαρές φθορές στα κουφώματα, στα είδη υγιεινής ή στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού τύπου LED, οι οποίες να καθιστούν το κτίριο μη λειτουργικό.
 5. Όλοι οι χώροι να είναι χρωματισμένοι και να έχει διαμορφωθεί τελική στάθμη δαπέδου.
 6. Να διαθέτει ή να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης – ψύξης.
 7. Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού-αερισμού
 8. Ο κανονισμός της οικοδομής, αν υπάρχει, να επιτρέπει ή να μην απαγορεύει τη ζητούμενη χρήση, αυτής της εγκατάστασης και λειτουργίας γραφείων καθώς και της τοποθέτησης στην πρόσοψη του κτιρίου φωτιζόμενης ενημερωτικής πινακίδας.
 9. Εν τέλει, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 6950/οικ./01-04-2024 διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων.

Τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης δια του Τύπου βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη, υπέρ του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Η παρούσα περίληψη της διακήρυξη δημοσιεύεται με φροντίδα του δημάρχου,  σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα της Άρτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/2007,  στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, θα  αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr) και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επομένη  της δημοσιεύσεως.

Αντίγραφο της παρούσης περιληπτικής διακήρυξης καθώς και της αριθ. 6950/Οικ./ 4-4-2024 διακήρυξης χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων. Πληροφορίες: Ζιώγα Μαλίτσα, τηλ.: 2681362210, email: zioga@arta.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                   ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ