Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ) ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

22 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΔΑ:  6ΕΦΖΩΨΑ-2ΔΞ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα, 21 Σεπτεμβρίου 2023
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Αρ. Πρωτ.:  25789/οικ./21-09-2023
Τμήμα Εσόδων & Δημοτική Περιουσία

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ) ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

   εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, η εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού καταστήματος – κυλικείο (εντός δημαρχείου Άρτας) του Δήμου Αρταίων, συνολικού εμβαδού 8,42τ.μ., κατά χρήση για τη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών από κυλικείο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 57/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, την 4η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα δημοπρασίας από 10:00 έως 11:00 π.μ.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 273,00€ ανά μήνα

   Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ. 25777/οικ./20-09-2023 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι, ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 327,60€.

   Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

   Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται σε μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα, με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ