Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

30 Αυγούστου 2023

ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.
Δ/ΝΣΗ: ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 47100, ΑΡΤΑ
Α.Φ.Μ. 998077988. Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ
Tηλ. 2681 078840

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΡΘΡΟ 1ον
Η διαδικασία παραχωρήσεως χώρων (περιπτέρων) του Εκθεσιακού Κέντρου για την εμποροπανήγυρη Άρτας που θα διεξαχθεί από 27/9/2023 έως 3/10/2023 θα γίνει κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Όλα τα προς διάθεση περίπτερα εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. που θα είναι αναρτημένο στο χώρο των γραφείων της Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Β) Όσοι ενδιαφέρονται να μισθώσουν περίπτερο θα πρέπει:
(1) Να καταθέσουν αίτηση προς την Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, που θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, το αίτημα για περίπτερο καθώς και τα προς πώληση είδη.
(2) Τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων στην Εμποροπανήγυρη Άρτας 2023, είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα (παρ. 1, άρθρ. 37 του Ν. 4849/2021): φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαικές αγορές, άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη. Τα σχετικά δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην αίτηση συμμετοχής, ενώ μπορούν να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2023 επί ποινή αποκλεισμού από την εμποροπανήγυρη και χωρίς επιστροφή των καταβληθέντων στην Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α χρημάτων για όσους δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά έως την ανωτέρω ημερομηνία.
(3) Οι προς πώληση προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά της επιτήδευσής τους και πιστοποιητικό καταλληλότητας πάγκου και για ψησταριές Παροχή γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις.
(4) Επιπλέον, οι επαγγελματίες με έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας την περιφέρεια του Καλλικράτειου Δήμου Αρταίων οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Επιμελητηρίου ή του Δήμου Αρταίων για την έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας προκειμένου να τύχουν της σχετικής εκπτώσεως.
(5) Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από 30/08/2023 έως και τις 10.00 π.μ. την ημέρα της κληρώσεως (στις 4/9/2023), είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α., που βρίσκονται στην αίθουσα ΔΙΩΝΗ στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας, καθημερινώς κατά τις ώρες 08.30 – 14.30, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail:    adaeota@outlook.com.gr.
Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό σύμφωνα με τη σειρά καταθέσεως και θα καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο.
(6) Τόσο η κατάθεση των αιτήσεων όσο και η συμμετοχή στην κλήρωση μπορούν να γίνουν από επίσημα εξουσιοδοτημένα άτομα με γραπτή εξουσιοδότηση και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από επίσημη και νόμιμη Αρχή ή Υπηρεσία όπως ο νόμος ορίζει.
(7) Επειδή η ημερομηνία διεξαγωγής της κληρώσεως ήταν η ίδια για όλα τα προηγούμενα χρόνια και είναι γνωστή σε όλους τους εμπόρους που δηλώνουν συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη, η διάθεση των περιπτέρων θα γίνει δια κληρώσεως την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στις 4/9/2023 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. στην αίθουσα ΔΙΩΝΗ στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας, από αρμόδια επιτροπή και σε ανοικτή διαδικασία την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν όχι μόνο οι ενδιαφερόμενοι αλλά και όσοι επιθυμούν. Για την διαδικασία της κληρώσεως θα συνταχθεί πρακτικό από την επιτροπή.
(8) Ο πρόεδρος της επιτροπής θα ανακοινώνει τον αριθμό του περιπτέρου και θα καλεί να δηλώσουν πόσοι ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο χώρο. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι μοναδικός θα λαμβάνει το συγκεκριμένο περίπτερο, ενώ αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι του ενός θα γίνεται δημόσια κλήρωση με τους αριθμούς των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Οι αριθμοί θα αναμιγνύονται σε χάρτινο κουτί και θα βγαίνει ένας αριθμός από μέλος του Δ.Σ. που μετέχει στην επιτροπή διεξαγωγής της κληρώσεως. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρις εκφωνήσεως και του τελευταίου περιπτέρου.
(9) Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι καταθέσουν αίτηση μέχρι την έναρξη της διαδικασίας.
(10) Όσα περίπτερα μείνουν αδιάθετα την ημέρα της κληρώσεως θα μπορούν να διατίθενται από την επιτροπή άνευ κληρώσεως και σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσης των ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα υποχρεούνται να καταθέσουν ίδια αίτηση και με τα αυτά δικαιολογητικά και θα καταχωρούνται σε σχετικό βιβλίο. Οι τιμές θα είναι οι ίδιες για τα περίπτερα με αυτές που καθορίζονται στο άρθρο (5), ενώ θα χορηγείται έκπτωση ύψους 15% επί του αντίστοιχου τιμήματος, για την μίσθωση από το 3ο περίπτερο και πάνω. Για όσα περίπτερα μείνουν αδιάθετα μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν τίμημα ανάλογα με τις ημέρες χρήσης του χώρου και θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία σχετικά με την Αίτηση, τα δικαιολογητικά και με τη σειρά προσέλευσης.
(11) Όσοι αποκτούν δικαίωμα χρήσης χώρου περιπτέρου, υποχρεούνται να καταβάλλουν αμέσως στην Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. τα δικαιώματα χρήσεως του συγκεκριμένου χώρου και θα λαμβάνουν σχετικό έγγραφο (απόδειξη) που θα αποτελεί και το αποδεικτικό στοιχείο της χρήσεως του συγκεκριμένου χώρου. Διαφορετικά κηρύσσονται έκπτωτοι.

ΑΡΘΡΟ 2ον
Όλοι οι χώροι που θα διατεθούν θα είναι ηλεκτροδοτημένοι.

ΑΡΘΡΟ 3ον
Η Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ δύναται κατόπιν γραπτής αιτήσεως, και σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερομένων μερών χρήσεως περιπτέρων, να εγκρίνει την αλλαγή των περιπτέρων.

ΑΡΘΡΟ 4ον
Για θέματα αισθητικής, αλλά και εύρυθμης λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης η Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ έχει καθορίσει χώρους συγκεκριμένους, όπου θα προορίζονται δια πώληση ομοειδών προϊόντων

ΑΡΘΡΟ 5ον
Η τιμή κάθε κατηγορίας περιπτέρων ορίζεται ως κατωτέρω :
1) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4 Α΄ Κατηγορίας 810 € έκαστο πλέον Φ.Π.Α.24%
2) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4 B΄ Κατηγορίας 630 € έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24%
3) Για τα περίπτερα διαστάσεων 3Χ3 Α΄ Κατηγορίας 540 € έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24%
4) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4 Δ΄ Κατηγορίας 405 € έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24%
5) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4 (ΧΑΛΒΑΔΕΣ) 1700 € έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24%
6) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ6 (ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ κλπ) 720 € έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24%
7) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4 Γ΄ Κατηγορίας 540 € έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24%
8) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4 (ΑΓΡΟΤΙΚΑ ) 300 € έκαστο πλέον Φ.Π.Α.24%

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΝΕΙΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ (συνολικά 4 θέσεις των 3,3,2 & 2 περιπτέρων αντίστοιχα, με διαστάσεις κάθε περιπτέρου 4Χ8), θα γίνει πλειοδοτική δημοπρασία με τιμή εκκίνησης εκάστου περιπτέρου 1.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ενώ δεν υπάρχει έκπτωση για τους Αρτινούς επαγγελματίες. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία για τα ΚΑΦΕΝΕΙΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) τα σχετικά δικαιολογητικά της επιτήδευσής τους και πιστοποιητικό καταλληλότητας πάγκου και για ψησταριές Παροχή γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις β) εγγυητική από τράπεζα, αξίας ίσης με την συνολική αξία των περιπτέρων που απαρτίζουν κάθε θέση, όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω γ) ασφαλιστική ενημερότητα δ) φορολογική ενημερότητα δ) δημοτική ενημερότητα (από τον οικείο Δήμο). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α., αίθουσα ΔΙΩΝΗ στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τυχόν προσθήκες στεγάσεως ή τροποποιήσεις (πέραν των ενοικιαζομένων χώρων που έχει υποχρέωση στέγασης η Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ) οι ενοικιαστές θα βαρύνονται με τα έξοδα της επί πλέον στέγασης, τα οποία και θα αποδίδουν κατευθείαν στους κατασκευαστές.

ΑΡΘΡΟ 6ον
Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται από τους εκθέτες – εμπόρους της εμποροπανήγυρης είναι ενδεικτικά τα εξής: Είδη προικός, υπόδησης, ένδυσης, δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ) , είδη οικιακής χρήσης, χαλβάς, ζαχαρώδη, λουκουμάδες, αναψυκτικά, ξηροί καρποί, είδη διατροφής, παιχνίδια, αγιογραφίες, πόστερς κλπ, ψιλικά, είδη δώρων , μπιζού κλπ, βιβλία, είδη υγιεινής, είδη λαϊκής τέχνης, εργαλεία διάφορα, ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, εκκλησιαστικά είδη, είδη καφενείου (καφέδες, αναψυκτικά κλπ), είδη ψητοπωλείου (σουβλάκι, λουκάνικο κλπ), είδη ψυχαγωγίας (Λούνα Πάρκ), εξαιρουμένων τυχερών παιγνιδιών.

ΑΡΘΡΟ 7ον
Η είσπραξη του δικαιώματος χρήσεως των χώρων της Εμποροπανήγυρης θα γίνεται απ’ ευθείας από την Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ η δε διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα από 27/9/23 έως 3/10/23 (Διάταξη άρθρου 2 παρ. 1. του Ν. 3377/2005 ΦΕΚ 202/Α’). Απαγορεύεται αυστηρά η διαφορετική χρήση των χώρων από την καθορισμένη, σε περίπτωση δε παράβασης αυτού θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 3 παρ.15 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε και η Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης αποβολής του παραβάτη από το χώρο.

ΑΡΘΡΟ 8ον
Το τέλος χρήσεως του χώρου θα καταβάλλεται αμέσως μετά την διαδικασία της παραχώρησης. Η μη άμεση καταβολή συνεπάγεται την ακύρωση του αποτελέσματος και την επανάληψη της διαδικασίας για τον συγκεκριμένο χώρο την ίδια στιγμή.

ΑΡΘΡΟ 9ον
Κάθε ένας που έλαβε και έκανε χρήση χώρου περιπτέρου υποχρεούται να παραδίδει το χώρο μετά το τέλος της Εμποροπανήγυρης χωρίς καμία ειδοποίηση της Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ. Επισημαίνεται ρητώς ότι η ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α. δεν ευθύνεται για την φύλαξη εμπορευμάτων και προϊόντων που εκτίθενται πριν, κατά και μετά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης.

ΑΡΘΡΟ 10ον
Όποιος καταλάβει χώρο της Εμποροπανήγυρης αυθαίρετα θα καταλογίζεται σε βάρος του, με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ, το τέλος που επιτεύχθηκε κατά την διαδικασία διάθεσης για το διπλανό χώρο και ισόποσο χρηματικό ποσό ως πρόστιμο.

ΑΡΘΡΟ 11ον
Απαγορεύεται αυστηρά η μεταπώληση ή επινοικίαση ή εκμετάλλευση των περιπτέρων από έτερον πλην του μισθωτή ατόμου.

ΑΡΘΡΟ 12ον
Στην τιμή ενοικιάσεως του περιπτέρου περιλαμβάνεται και η ηλεκτροδότηση με δύο φωτιστικές παροχές ανά περίπτερο. Για εγκατάσταση-τοποθέτηση επιπλέον φωτιστικών σωμάτων ή πρίζας θα επιβαρύνεται ο ενοικιαστής με 30 € πλέον Φ.Π.Α. για κάθε πρόσθετη παροχή. Επίσης, δια απευθείας παροχής σύνδεσης ηλεκτροδότησης η επιβάρυνση θα είναι 250 € πλέον Φ.Π.Α.
Απαγορεύεται η χρήση μικροφώνου – μεγαφωνικών συσκευών από εκμεταλλευτάς περιπτέρων πλην της Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΡΘΡΟ 13ον
Στους επαγγελματίες που έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον Καλλικράτειο Δήμο Αρταίων, θα γίνεται έκπτωση 20% εκτός από τις θέσεις για ΚΑΦΕΝΕΙΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 14ον
Η παρούσα απόφαση – Διακήρυξη, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και της Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. & να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων και της Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Πληροφορίες θα δίδονται από τα γραφεία της Α.Δ.Α.Ε. Ο.ΤΑ. καθημερινώς κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της Α.Δ.Α.Ε Ο.Τ.Α. στο τηλέφωνο 26810 78840 και στο email adaeota@outlook.com.gr