Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ »

02 Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΔΑ:   Ψ2ΖΖΩΨΑ-ΦΧ6
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                           Άρτα: 02-05-2023
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                     Αρ.Πρωτ.:    11637

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα

Τηλ.: 2681362290

e-mail : merkoviti@arta.gr

 

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΡΤΑΙΩΝ »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

 

           Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ » με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού  174.685,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας  χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αρταίων.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α.: 30-7135.029, σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023  του Φορέα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 17-05-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μμ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.

Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 191896.

      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  23/05/2023  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ.

        Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44422000-4.

Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά το σύνολο των ειδών.

 

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Μερκοβίτη  Ανδριάνα,   τηλ.2681362290)

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ