Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 45009 έως 45019(αρ.30801/14-08-2017),για Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινωνικών Δομών.

14 Αυγούστου 2017

ΑΔΑ: ΩΩ9ΤΩΨΑ-ΥΧ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Άρτα 14/08 / 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 30802

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Περιφ. Οδό και Αυξεντίου , 47132 Άρτα

Πληρ.:Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ: 2681362243/Fax: 281362269

Email:petsimeris@arta.gr

Περίληψη της υπ’ αριθμ. 30801/14-08-2017 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 45009 έως 45019

Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει την,  με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  επιλογής Αναδόχου, για την  «Προμήθεια

εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων», με σφραγισμένες προσφορές, επί τη βάσει των

διατάξεων του Ν. 4412/2016, της κείμενης νομοθεσίας, όπως παρατίθεται στο προοίμιο της σχετικής διακήρυξης και κάθε άλλης

σχετικής Νομοθετικής Διάταξης.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στον υποψήφιο, που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά,

αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια εξοπλισμού  για την ανάπτυξη των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα  του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Δομής Παροχής συσσιτίου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Η συγκεκριμένη προμήθεια θα βοηθήσει στο να καταστούν άμεσα λειτουργικές, με ασφάλεια και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις οι παραπάνω δομές που σκοπό έχουν την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές του υπο προμήθεια Εξοπλισμού αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, κατά τα ειδικότερα

αναφερόμενα στη Διακήρυξη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 62.375,00€, πλέον Φ.Π.Α. (ποσό για Φ.Π.Α. 14.970,00 €, ποσό με

Φ.Π.Α. 77.345,00 €).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ        (CPV 39314000-6) 27.356,00 6.565,44 33.921,44
ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ              (CPV 39710000-2) 5.228,00 1.254,72 6.482,72
ΟΜΑΓΑ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ           (CPV 39221000-7) 5.765,00 1.383,60 7.148,60
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΠΛΑ (CPV 39000000-2) 2.547,50 611,40 3.158,90
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ              (CPV 30000000-9) 3.211,00 770,64 3.981,64
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (CPVS  39173000-5, 33680000-0, 33123100-9, 44423220-9, 42923110-6) 3.804,00 912,96 4.716,96
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 39151100-6) 6.471,00 1.553,04 8.024,04
OMAΔΑ Η: ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ   (CPV 42521000-4) 3.884,00 932,16 4.816,16
ΟΜΑΔΑ Θ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ           (CPV 35111500-0) 1.137,00 272,88 1.409,88
ΟΜΑΔΑ Ι: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ(CPV 35121700-5) 581,00 139,44 720,44
ΟΜΑΔΑ Κ: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (CPVS 39515410-2, 44176000-4, 34928471-0, 33196200-2) 2.389,50 573,48 2.962,98

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου , Κωδ. ΣΑ ΕΠ 0181. Η δαπάνη για την σύμβαση

βαρύνει την με Κ.Α. : 60-7135.001  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017  του Δήμου Αρταίων.

H παρούσα σύμβαση  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.  έργου 2017ΕΠ01810019).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)και  από εθνικούς

πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Για την πληρωμή της προμήθειας ισχύουν όσα καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 5.1  της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 05-09-2017,  ημέρα Τρίτη                                                                                                                                     και ώρα 15:00 μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

των προσφορών, ήτοι 11-09-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προσφορές υποβάλλονται για μία έως και για όλες τις ομάδες. Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών κάθε  ομάδας όπως αυτά αναφέρονται στον κάθε Ενδεικτικό Τμηματικό Προϋπολογισμό αντιστοίχως , εκτός  της ομάδας Κ  όπου επιτρέπεται να υποβληθεί προσφορά για ένα, περισσότερα ή για όλα τα είδη.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα του σχετικού παρατήματος της Διακήρυξης, που ανέρχεται   στο 2% της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε τμήματος (ομάδας), εκτός της Κ όπου επιτρέπεται να υποβληθεί προσφορά για ένα, περισσότερα ή για όλα τα είδη.Το ποσό της εγγυτικής επιστολής συμμετοχής αναφέρεται αναλυτικά στο

άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος

της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση

ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,

καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,

όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική.

Το μοναδικό νόμισμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής προσφοράς στο διαγωνισμό, του συμβατικού

τιμήματος και της πληρωμής της αμοιβής του Ανάδοχου, είναι το ΕΥΡΩ.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού  παρέχεται, πλήρη με ελεύθερη πρόσβαση  στον δικτυακό τόπο  του Δήμου στην ηλεκτρονική

διεύθυνση www.arta.gr, στις επιλογές «εφημερίδα της υπηρεσίας» – «προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο

υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ