Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

18 Δεκεμβρίου 2019

  ΑΔΑ:6ΞΖΘΩΨΑ-64Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 18-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 28842/2019
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
  47132 Άρτα
Πληροφορίες :Ι. Πάνου
Τηλέφωνο : 2681362208
Fax : 26813 62254
E-mail : panou_ioannis@arta.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων, οχημάτων, υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κλπ) στις περιοχές ευθύνης του Δήμου Αρταίων για τη χρονική περίοδο του έτους 2020.

 

 
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων που είναι κάτοχοι μηχανημάτων/οχημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αρταίων με διάθεση μηχανημάτων και οχημάτων, υλικού και προσωπικού.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους – ιδιοκτήτες μηχανημάτων που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  του Δήμου Αρταίων τηλ 2681362293 αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, από τη δημοσίευση της παρούσας, μέχρι 27/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρες 9:00-15:00 στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνα και fax.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:

Α) Ότι θα ανταποκρίνονται άμεσα και ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αρταίων τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα από 01-1-2020 έως 31-12-2020, από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία.

Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων.

Β) Τα λαστιχοφόρα οχήματα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στον αποχιονισμό και θα συμμετέχουν στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων, θα πρέπει απαραίτητα να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες,(αλλοιώς δεν θα ενταχθούν στο αντίστοιχο μητρώο).

 

Γ) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων.

Δ) Να δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές του παρακάτω πίνακα.

Ε) Ότι αποδέχονται τις παρακάτω προτεινόμενες τιμές μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΠΠΟΙ €/h 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(JCB):: 70-125 45,00
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ > 10 tn 45,00
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ 50-101 50,00
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ – ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 84 55
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ -ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ >10t 45

 

Ε) Ότι στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη: α) Η χρήση των μηχανημάτων/ οχημάτων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από χειριστές/ οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χειριστή/ οδηγού, β) Η χρήση των μηχανημάτων/ οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες, γ) Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή τα μηχανήματα/ οχήματα.

Η εμπειρία και αξιοπιστία, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία μπορεί να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς, κλπ) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφερομένων με τον Δήμο Αρταίων.

Θα προτιμούνται τα κοντινότερα στο φυσικό γεγονός μηχανήματα και οχήματα ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερα η αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησης του και λύση της συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

 

Άρτα   17- 12 – 2019

Ο Συντάξας

 

 

Ιωάννης Πάνου

 

Άρτα   17/12 / 2019

Η Δ/ντρια ΤΥΔ

 

 

Σοφία Γρύλλια

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΩΝ