Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανάδειξης αναδόχου για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης

06 Μαΐου 2020

ΑΔΑΜ: 20PROC006659728                                                               ΑΔΑ: ΨΘΩ1ΩΨΑ-6ΓΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα:06-05-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 8437

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάδειξης αναδόχου για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων  με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 28605 / 16-12-2019 (ΑΔΑM: 19PROC006038617) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων 2019-2020-2021
  2. Την αριθ. 31 /2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΦΗΩΨΑ-ΡΩ1) περί άγονου διαγωνισμού.
  3. Την αριθ. Δ29/2020 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
  4. Την αριθ. 132/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1ΤΝΩΨΑ-9Ι2) με την αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων (cpv 50112000-3 και 50110000-9).  Η συνολική αξία της διαπραγμάτευσης φτάνει το ποσό των 445.100,00 € με ΦΠΑ (358.951,61 € χωρίς ΦΠΑ).

Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 18-05-2020 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 91518.

  • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να στείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη.  Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 22-05-2020 ημέρα Παρασκευή, θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.

Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡ ΟΧΗΜ