Δημοτικά Συμβούλια 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από αριθμ. 100 έως 101)

25 Μαΐου 2020

9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από αριθμ. 100 έως 101)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη ή εκ περιφοράς την 16η Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Μ.Πέμπτη και ώρα 12,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
100 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 127/2020 Α.Ο.Ε.
101 Έγκριση παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ

16-4-2020