Δημοτικά Συμβούλια 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Αποφάσεις από αριθμ. 56 έως 80)

21 Μαΐου 2020

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

Την (9η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4937/5-3-2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

56 Ανανέωση παραχώρησης χρήσης ακινήτου άνευ ανταλλάγματος στο ΚΕΘΕΑ
57 Παραχώρηση αίθουσας στο ισόγειο του παλιού Δημοτικού Γραμμενίτσας (πρώην Μουσικό) στο Σύλλογο Τυφλών και φίλων “ΕΛΠΙΔΑ”
58 Επί αιτήσεως του Γεωργίου Μπαλαούρα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν
από θεομηνιες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β’ Φάση)
59 Ορθή επανάληψη της αριθμ.53/2020 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά «Συγκρότηση επιτροπής ισότητας των δύο φύλων Δήμου
Αρταίων»
60 Στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στο δικαστικό αγώνα 6 (έξι) συμβασιούχων για μετατροπή των συμβάσεών τους σε
αορίστου χρόνου
61 Στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στο δικαστικό αγώνα των συμβασιούχων ΕΣΠΑ για μετατροπή των συμβάσεών τους σε
αορίστου χρόνου
62 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020
63 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
64 Έγκριση απολογισμού έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
65 Έγκριση απολογισμού έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
66 Έγκριση διοργάνωσης του «6ου Δρόμου του Γιοφυριού» από τον Δήμο Αρταίων και συνδιοργάνωσής του με την Α.Δ.Α.Ε. – ΟΤΑ.
67 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
68    Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου
Αρταίων
69 Χορήγηση θέσης στάθμευσης Ειδικού οχήματος μεταφοράς ατόμων ΑΜΕΑ
70 Λήψη απόφασης για σύσταση ενεργειακής Κοινότητας του Δήμου Αρταίων
71 Σύναψη δημόσιας σύμβασης εργασιών αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικής καταστροφής
72 Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
73 Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εργασιών συντήρησης –επισκευής και αναβάθμισης των αντλιοστασίων του Δήμου
Αρταίων και λοιπών ειδικών η/μ εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων
74 Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εργασιών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις δημοτικές ενότητες από
συνεργείο ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων
75 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
76   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. για την υλοποίηση του έργου:«Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Άρτας»
77 Συγκρότηση επίτροπών α)Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221
του Ν.4412/2016 β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
78 Επί αιτήσεως της Βασιλικής Καινούριου για παράταση υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά την υλοποίηση
διήμερου συνεδρίου δικτύωσης
79 Επί αιτήσεως Παν. Μπαρμπαλια & ΣΙΑ ΕΕ για την παράταση υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά την
παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού και εργαλείων
80 Επί αιτήσεως ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (STRATIS) για παράταση υλοποίησης της σύμβασης για παροχή
υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου Investment Development and Empowerment Action “IDEA”

9-3-2020