Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (407-432)

16 Σεπτεμβρίου 2020

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
407. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης
408. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής εργασιών καθαρισμού Τ1 Βόσσας με περιστρεφόμενο εκσκαφέα στη ΔΕ Ξηροβουνίου
409. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»
410. Έγκριση μερικώς ακύρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού» και να επαναληφθεί από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ήτοι πριν τη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 .
411.Έγκριση μερικώς ακύρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων» και να επαναληφθεί από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ήτοι πριν τη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 .
412.Έγκριση μερικώς ακύρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίω» και να επαναληφθεί από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ήτοι πριν τη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 .
413. Αποδοχή δωρεάς από την Dragon Clean
414. Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
415. Έγκριση πρακτικού Ι Διαγωνισμού του έργου « Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων »
416. Αποδοχή δωρεάς από την ΚΕΔΕ
417. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»,
418. Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020.
419.Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και τον Διαχειριστικό Απολογισμό της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων όπως παρουσιάζεται στις συνημμένες σχετικές καταστάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 30/06/2020
420. Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και
Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων, για τις εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας» (16-22/09/2020)
421. Έγκριση πρακτικού για τη Διενέργεια Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)»
422. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας κάδων απορριμμάτων και κομποστοποίησης
423. Τροποποίηση – παράταση συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού (ομάδες Α’ και Ε’) για τη δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων
424. Έγκριση υποβολής Πρότασης για την «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ.102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου»
425.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (Ομάδα Β΄ και Δ΄) »
426Έγκριση της αρ.20/2020 μελέτης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλειοι χώροι, αποχέτευση)
427.Έγκριση πρακτικού Νο 3 για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων».
428.Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων.
429.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «προσθήκα κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
430.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών».
431.Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων»
432.Επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα για παράταση προθεσμίας συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (407-432)