Οικονομικές Επιτροπές 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(266-278)

27 Νοεμβρίου 2019

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
266 Έγκριση δαπάνης και την απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων
267 Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
268 Καθορισμός τελών έτους 2020.
269 Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου σίτισης Μουσικού Σχολείου Άρτας 2019-2020
270 Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων»
271 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού-ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018.
272 Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020 του Γηροκομείου Άρτας ‘’Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου’’
273 Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος <> .
274 Έγκριση μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο <>
275 Έγκριση διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις δαπάνες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων.
276 Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο <>.
277 Έγκριση πρακτικού Ι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2019 (ΜΕ 8ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)»
278 Έγκριση για διαγραφή βεβαιωμένου ποσού λόγω λάθους υπολογισμού και επαναβεβαίωση του ορθού ποσού .

37 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 18η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019